Nariadenie vlády č. 549/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-549
Čiastka 197/2010
Platnosť od 30.12.2010 do30.10.2011
Účinnosť od 01.05.2011 do30.10.2011
Zrušený 336/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem bodov 34 a 35 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2012.

Znenie 01.05.2011

549

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 15/2006 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 24/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 34 až 36, ktoré znejú:

„34.dazomet
tetrahydro-3,5 dimetyl- 1,3,5-
tiadiazín-2-tión
 
 
EC č.: 208-576-7
CAS č.: 533-74-4
960 g/kg31. júla 201431. júla 20228Centrum pri hodnotení žiadostí o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 9 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie možnosti použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie, a hodnotí akékoľvek iné použitie ako odborné použitie vo vonkajších priestoroch na opravné ošetrenie drevených stĺpov aplikáciou granúl.
Podmienky autorizácie:
výrobky autorizované na priemyselné alebo profesionálne použitie sa budú používať s pomocou primeraných osobných ochranných prostriedkov, ak žiadateľ vo svojej žiadosti o autorizáciu výrobku nepreukáže, že riziká, ktorým sú exponovaní priemyselní alebo profesionálni používatelia, je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom iných prostriedkov.
 
35.N,N-dietyl-3-
metylbenzamid
N,N-dietyl-3-
metylbenzamid
 
EC č.: 205-149-7
CAS č.: 134-62-3
970 g/kg31. júla 201431. júla 202219Podmienky autorizácie:
(1) prvotná expozícia ľudí musí byť pri hodnotení a uplatňovaní primeraných opatrení na zmiernenie rizika minimálna; v prípade potreby aj s pokynmi týkajúcimi sa rozsahu a frekvencie aplikácie výrobku na ľudskú pokožku,
(2) na etiketách alebo v kartách bezpečnostných údajov výrobkov určených na aplikáciu na ľudskú pokožku, vlasy alebo oblečenie musí byť uvedené, že výrobky nie sú určené na používanie pre deti mladšie ako tri roky a u detí od troch do dvanásť rokov musí byť uvedené, že sa ich používanie obmedzí,
(3) výrobky musia obsahovať prostriedok zabraňujúci ich požitiu.
36.Metoflutrín
RTZ izomér:
2,3,5,6-tetrafluóro-4-(metoxymetyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyklopropán­-karboxylát
EC č.: neuvedené
CAS č.: 240494-71-7
Súčet všetkých izomérov:
2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymetyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimetyl-3-prop-1-enylcyklopropánkarboxylát
EC č.: neuvedené
CAS č.: 240494-70-6
Účinná látka musí spĺňať obe nasledujúce hodnoty minimálnej čistoty:
RTZ izomér:
754 g/kg
Súčet všetkých izomérov:
930 g/kg
Neuplatňuje sa30. apríla 202118Centrum pri hodnotení žiadosti o autorizáciu výrobku podľa § 7 až 10 zákona č. 217/2003 Z. z. a prílohy č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2007 Z. z. vyhodnotí v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť exponované výrobkom, a tie možnosti použitia alebo expozície, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Európskej únie.".

2. Slovo „Spoločenstva“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovami „Európskej únie“.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 36 až 38, ktoré znejú:

„36. Smernica Komisie 2010/50/EÚ z 10. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dazomet ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 210, 11. 8. 2010).

37. Smernica Komisie 2010/51/EÚ z 11. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť N,N-dietyl-3-metylbenzamid ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 211, 12. 8. 2010).

38. Smernica Komisie 2010/71/EÚ zo 4. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metoflutrín ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 288, 5. 11. 2010).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011 okrem bodov 34 a 35 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2012.


Iveta Radičová v. r.