Oznámenie č. 541/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-541
Čiastka 196/2010
Platnosť od 29.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis 29.12.2010

541

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z.

opatrenie z 15. decembra 2010 č. OPD0410-S21775-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Obsahom materiálu je nový Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. januára 2011 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.