Vyhláška č. 53/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-53
Čiastka 29/2010
Platnosť od 23.02.2010 do31.10.2012
Účinnosť od 15.09.2010 do31.10.2012
Zrušený 250/2007 Z. z.
Znenie 15.09.2010

53

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 27. januára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

DRUHOVÉ NÁZVY A OPISY TEXTILNÝCH VLÁKEN

Č. pol.NázovOpis vlákna
1Vlnavlákno z ovčieho alebo jahňacieho rúna (Ovis aries)
Názov „vlna“ môže byť použitý na označenie zmesi vláken z rúna oviec a jahniat a srsti uvedenej v časti „Opis vlákna“ položke č. 2. Toto ustanovenie je uplatniteľné na textilné výrobky uvedené v § 4 a 5 za predpokladu, že tieto textilné výrobky sú čiastočne zložené z vláken uvedených v položkách č. 1 a 2.
2Alpaka lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobor, vydra vrátane slova „vlna“ alebo „srsť“ alebo bez týchto slovsrsť týchto zvierat: alpaka lama, ťava, kašmírska koza, angorská koza, angorský králik, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza, bobor, vydra
3Zvieracie chlpy alebo vlásie s uvedením druhu zvieraťa alebo bez tejto špecifikácie (napr. hovädzie chlpy, kozia srsť, konské vlásie)srsť rôznych zvierat neuvedených v položke č. 1 alebo č. 2
4Hodvábvlákno získané zo snovacích žliaz hmyzu
5Bavlnavlákno získané z toboliek bavlníka (Gossypium)
6Kapokvlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7Ľanvlákno získané z lyka ľanu (Linium usitatissimum)
8Pravé konopevlákno získané z lyka konopí (Cannabis sativa)
9Jutavlákno získané z lyka Corchorus olitorius a Corchorus capsularis; na účely tejto vyhlášky sa do pojmu juta zahŕňajú aj lykové vlákna z druhov Hibiscus canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10Abaka (manilské konope)vlákno získané z listov Musa textilis
11Alfavlákno získané z listov Stipa tenacissima
12Kokosvlákno získané z plodov Cocos nucifera
13Broomvlákno získané z lyka Cytisus scoparius a/alebo Spartium junceum
14Ramiavlákno získané z lyka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15Sisalvlákno získané z listov Agave sisalana
16Bengálske konopevlákno získané z lyka Crotalaria juncea
17Henequénvlákno získané z lyka Agave fourcroydes
18Magueyvlákno získané z lyka Agave cantala
19Acetátvlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 74 % a najviac 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
20Alginátvlákno získané z kovových solí kyseliny algínovej
21Meďnaté vláknoregenerované celulózové vlákno získané medňatoamoniakálnym procesom
22Modalvlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným viskózovým procesom s vysokou pevnosťou v prietrhu a vysokým modulom za mokra; tržná pevnosť Bc v klimatizovanom stave a sila Bm potrebná na predĺženie o 5 % v mokrom stave sa rovná
Bc (KN) vzorec 01,
Bm (KN) vzorec 02,
kde T je priemerná dĺžková hmotnosť v dtex
23Proteínvlákno získané z prírodných proteínových látok, regenerované a stabilizované pomocou chemických činidiel
24Triacetátvlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
25Viskózaregenerované celulózové vlákno získané kontinuálnym a diskontinuálnym viskózovým postupom
26Akrylvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % a akrylonitrilových jednotiek
27Chloridové vláknovlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci viac ako 50 hmotnostných % chlórovaných vinylových alebo vinylidénových jednotiek
28Fluóretylénvlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných alifatických uhľovodíkových monomérov
29Modakrylvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 50 a najviac 85 hmotnostných % akrylonitrilových jednotiek
30Polyamid alebo nylonvlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa amidové väzby; najmenej 85 % z nich je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickýrn jednotkám
31Aramidvlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je pripojených priamo na dve aromatické jadrá, a ak sa vyskytujú imidové väzby, ich počet nepresahuje počet amidových väzieb
32Polyimidvlákno skladajúce sa zo syntetických lineárnych makromolekúl majúcich v reťazci opakujúce sa imidové jednotky
33Lyocellvlákno z regenerovanej celulózy získané rozpúšťaním a procesom spriadania v organickom rozpúšťadle bez tvorby derivátov
Organické rozpúšťadlo je v podstate zmes organických chemikálií a vody.
34Polylaktidvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % esterových jednotiek kyseliny mliečnej získaných z prírodných cukrov s teplotou topenia najmenej 135 °C
35Polyestervlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % esteru diolu a kyseliny tereftalovej
36Polyetylénvlákno z nesubstidovaných alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl
37Polypropylénvlákno z alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl, v ktorých jeden z dvoch atómov uhlíka má metylovú bočnú skupinu v izotaktickom usporiadaní bez ďalších substituentov
38Polykarbamidvlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúcu sa funkčnú skupinu (NH-CO-NH)
39Polyuretánvlákno z lineárnych makromolekúl zložených z reťazcov s opakujúcou sa uretánovou funkčnou skupinou
40Vinylalvlákno z lineárnych makromolekúl, ktorých reťazec je vytvorený z polyvinylalkoholu s rôznym stupňom acetalizácie
41TrivinyIvlákno na báze terpolyméru zloženého z akrylonitrilu, chlórovaného vinylového monoméru a vinylového monoméru, z ktorých žiadny nie je zastúpený väčším obsahom ako 50 % z celkovej hmotnosti
42Elastodiénpružné vlákno vytvorené z prírodného alebo zo syntetického polyizoprénu alebo vytvorené z jedného diénu alebo z viacerých diénov polymerizovaných s jedným vinylovým monomérom alebo s niekoľkými vinylovými monomérmi, alebo bez nich a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
43Elastanpružné vlákno, ktoré najmenej z 85 hmotnostných % tvorí segmentový polyuretán a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
44Sklené vláknovlákno vyrobené zo skla
45Názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého je vlákno zloženévlákno získané z rôznorodých alebo nových materiálov, iných, ako sú už uvedené, napríklad kovové (metalické, metalizované), azbestové, papierové, a to vrátane slov „niť“ alebo „vlákno“ alebo bez nich
46Elastomultiestervlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 hmotnostných %) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku
47Elastolefínvlákno zložené najmenej z 95 hmotnostných % makromolekúl, vytvorených z etylénu a aspoň jedného ďalšieho olefínu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne svoju pôvodnú dĺžku
48Melamínvlákno, ktorého najmenej 85 hmotnostných % predstavujú zosieťované makromolekuly tvorené derivátmi melamínu
“.

3. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

VLHKOSTNÉ PRIRÁŽKY NA VÝPOČET HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VLÁKEN V TEXTILNÝCH VÝROBKOCH

Č. pol.Vlákno Hodnoty v hmotnostných %
1 – 2Vlna a srsti 
česané vlákna18,25
mykané vlákna
Dohodnutá tolerancia 17 % sa použije aj vtedy, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je zhotovený z česaných alebo mykaných vláken.
17
 
3Zvieracie chlpy 
česané vlákna18,25
mykané vlákna17
Dohodnutá tolerancia 17 % sa použije aj vtedy, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je zhotovený z česaných alebo mykaných vláken. 
Konské vlásie 
česané vlákna16
mykané vlákna15
4Hodváb11
5Bavlna 
normálne vlákna8,50
mercerované vlákna10,50
6Kapok10,90
7Ľan12
8Pravé konope12
9Juta17
10Abaka14
11Alfa14
12Kokos13
13Broom14
14Ramia (bielené vlákno)8,50
15Sisal14
16Bengálske konope12
17Henequén14
18Maguey14
19Acetát9
20Alginát20
21Meďnaté vlákno13
22Modal13
23Proteín17
24Triacetát7
25Viskóza13
26Akryl2
27Chloridové vlákno2
28Fluóretylén0
29Modakryl2
30Polyamid alebo nylon 
strižové vlákno6,25
nekonečné vlákno5,75
31Aramid8
32Polyimid3,50
33Lyocell13
34Polylaktid1,50
35Polyester 
strižové vlákno1,50
nekonečné vlákno1,50
36Polyetylén1,50
37Polypropylén2
38Polykarbamid2
39Polyuretán 
strižové vlákno3,50
nekonečné vlákno3
40Vinylal5
41Trivinyl3
42Elastodién1
43Elastan1,50
44Sklené vlákno s priemerom 
nad 5 µm2
5 µm a menej3
45Kovové vlákno2
Metalizované vlákno2
Azbest2
Papierové nite13,75
46Elastomultiester1,50
47Elastolefín1,50
48Melamín 7

“.

4. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 19, 23. 1. 2009).

2. Smernica Komisie 2009/121/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy I a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 242, 15. 9. 2009).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.


Ľubomír Jahnátek v. r.