Zákon č. 527/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-527
Čiastka 194/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.03.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2011.

Aktuálne znenie 01.03.2011

527

ZÁKON

z 10. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z. a zákona č. 467/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 sa slovo „20-násobok“ nahrádza slovom „5-násobok“.

2. Za § 104d sa vkladá § 104e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2011

Ustanovenie § 8 ods. 2 účinné od 1. marca 2011 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2012.“.

3. V § 105 ods. 1 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

4. V § 105 ods. 2 sa slovo „Komisii“ nahrádza slovami „Európskej komisii“.

5. V prílohe č. 3 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

6. V prílohe č. 3 druhý bod znie:

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 17. 6. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) v znení smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.