Nariadenie vlády č. 515/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-515
Čiastka 192/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Aktuálne znenie 01.01.2011

515

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V § 18 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

2. V prílohe č. 2 ods. 2 bode B písm. d) sa slová „odrodu jačmeňa siateho (Hordeum vulgare)“ nahrádzajú slovami „osivo odrody jačmeňa nahého (Hordeum vulgare subsp. nudum)“.

3. V názve prílohy č. 4 sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.

4. V prílohe č. 4 druhý bod znie:

2. Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.