Zákon č. 498/2010 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2011

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-498
Čiastka 189/2010
Platnosť od 23.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Aktuálne znenie 01.01.2011

498

ZÁKON

z 8. decembra 2010

o štátnom rozpočte na rok 2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 sa rozpočtujú sumou 13 147 833 812 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určujú sumou 16 957 772 812 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 sa určuje sumou 3 809 939 000 eur.

(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2011 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2011 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 1 045 488 717 eur; z toho do rozpočtov obcí 649 663 254 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 395 825 463 eur.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2011 rozpočtujú v celkovej sume 23 771 864 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky vykonáva v roku 2011 úpravy v systemizácii podľa osobitného predpisu.1)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa § 1 ods. 2.

§ 3

(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2011 určuje vo výške 0 % ročne.

(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2011 určuje vo výške 2 % ročne.

(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2011 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2011 je 8 583 054 338 eur.

(2) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať Rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 až do výšky 1 300 000 000 eur.

(3) Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2011 prevziať úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely zmiernenia následkov prírodnej katastrofy a na financovanie dlhodobých preventívnych aktivít na zabránenie povodniam až do výšky 150 000 000 eur.

§ 5

(1) Platové tarify5) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

(2) Stupnica platových taríf6) sa v roku 2011 zvýši o 0 % od 1. januára 2011.

(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov7) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.

(4) Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2011 zvýšia o 0 % od 1. januára 2011.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2011

( v eurách)

 Ukazovateľ 
ab1
 Príjmy spolu13 147 833 812
A.Daňové príjmy8 786 829 000
A.1Dane z príjmov a kapitálového majetku1 925 923 000
 v tom: daň z príjmov fyzickej osoby110 470 000
 v tom: zo závislej činnosti103 854 000
 z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu6 616 000
 daň z príjmov právnickej osoby1 669 475 000
 daň z príjmov vyberaná zrážkou145 978 000
A.2Dane za tovary a služby6 735 637 000
 v tom: daň z pridanej hodnoty4 652 259 000
 spotrebné dane2 083 274 000
 dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti104 000
A.3Dane z medzinárodného obchodu a transakcií33 908 000
 v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch33 908 000
A.4Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom21 881 000
A.5Iné dane (dane z emisných kvót)69 480 000
B.Nedaňové príjmy703 083 115
C.Granty a transfery3 657 921 697
 Tuzemské granty a transfery314 031 860
 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie3 343 889 837
 Výdavky spolu16 957 772 812
 Prebytok / Schodok ( +/- )-3 809 939 000

Príloha č. 2 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2011

( v eurách)

KapitolaZáväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a12
Kancelária Národnej rady SR1 045 000 
Kancelária prezidenta SR3 010 622 
Úrad vlády SR910 100 
Kancelária Ústavného súdu SR19 000 
Najvyšší súd SR2 162 
Generálna prokuratúra SR333 361 
Najvyšší kontrolný úrad SR11 850 
Slovenská informačná služba160 000 
Ministerstvo zahraničných vecí SR3 074 621 
Ministerstvo obrany SR9 000 000 
Ministerstvo vnútra SR66 463 665 
Ministerstvo spravodlivosti SR8 610 034 
Ministerstvo financií SR5135 017258 258 770
Ministerstvo životného prostredia SR286 845670 179 248
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR1 407 425412 549 718
Ministerstvo zdravotníctva SR15 451 058114 750 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR20 248 932136 229 652
Ministerstvo kultúry SR1 500 000 
Ministerstvo hospodárstva SR90 559 526196 027 330
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR11 162 083948 359 531
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR18 100 000607 535 588
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR1 500 000 
Štatistický úrad SR276 015 
Úrad pre verejné obstarávanie200 000 
Úrad jadrového dozoru SR5 168 267 
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 000 000 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR200 000 
Protimonopolný úrad SR  
Národný bezpečnostný úrad41 000 
Správa štátnych hmotných rezerv SR51 500 000 
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied1 668 068 
Spolu319 044 6513 343 889 837

Príloha č. 3 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011

( v eurách)

KapitolaVýdavky celkomProstriedky z rozpočtu EÚVýdavky spolu bez prostriedkov EÚProstriedky na
spolufinancovanie
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
700
Kapitálové výdavky
(bez prostr. na spolufinancovanie)
a123456
Kancelária Národnej rady SR29 059 302 29 059 302 11 335 5575 401 992
Kancelária prezidenta SR4 094 554 4 094 554 1 405 881160 844
Úrad vlády SR57 070 014 57 070 014 5 212 5851 023 075
Kancelária Ústavného súdu SR3 097 338 3 097 338 1 761 07020 514
Najvyšší súd SR8 032 705 8 032 705 5 455 363106 267
Generálna prokuratúra SR61 137 659 61 137 659 38 150 9182 115 485
Najvyšší kontrolný úrad SR7 463 146 7 463 146 4 523 294215 761
Slovenská informačná služba38 946 174 38 946 174  996 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR111 750 932 111 750 932 47 215 8343 793 828
Ministerstvo obrany SR759 774 575 759 774 575 273 311 8236 323 760
Ministerstvo vnútra SR860 606 801 860 606 801 438 452 57850 000 000
Ministerstvo spravodlivosti SR288 602 181 288 602 181 152 606 0442 494 149
Ministerstvo financií SR622 310 008258 258 770364 051 23874 231 238116 106 90816 720 149
Ministerstvo životného prostredia SR831 414 661670 179 248161 235 41398 311 53913 779 60610 769 640
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR2 323 259 742412 549 7181 910 710 02463 035 21498 005 23418 633 199
Ministerstvo zdravotníctva SR1 401 899 384114 750 0001 287 149 38420 250 00021 428 781500 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR2 009 192 040136 229 6521 872 962 38824 069 43896 259 2473 088 325
Ministerstvo kultúry SR167 192 123 167 192 123 8 811 7916 736 000
Ministerstvo hospodárstva SR333 673 576196 027 330137 646 24631 656 65713 792 49762 021 144
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR1 303 853 488948 359 531355 493 957237 182 65933 355 1872 329 430
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR1 882 739 258607 535 5881 275 203 670130 668 81721 283 825589 826 061
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR35 599 628 35 599 628 19 109 212697 072
Štatistický úrad SR22 835 392 22 835 392 9 486 807464 715
Úrad pre verejné obstarávanie2 675 969 2 675 969 1 207 04831 170
Úrad jadrového dozoru SR5 167 601 5 167 601 1 508 16058 800
Úrad priemyselného vlastníctva SR2 777 698 2 777 698 1 456 38560 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR6 592 691 6 592 691 974 43331 214
Protimonopolný úrad SR2 145 056 2 145 056 1 128 57919 425
Národný bezpečnostný úrad7 989 756 7 989 756 4 379 78449 791
Správa štátnych hmotných rezerv SR42 383 720 42 383 720 1 159 08010 560 457
Všeobecná pokladničná správa3 664 884 612 3 664 884 6129 406 0001 526 3506 360 108
Slovenská akadémia vied59 551 028 59 551 028 19 236 664539 633
Spolu16 957 772 8123 343 889 83713 613 882 975688 811 5621 463 426 525802 148 008

Príloha č. 4 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2011

( v eurách)

Príloha 04

Príloha č. 5 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2011

( v eurách)

 Bežné výdavkyKapitálové výdavkySpolu
a123
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu1 039 148 6796 340 0381 045 488 717
z toho:   
Obce   
Spolu643 323 2166 340 038649 663 254
z toho:   
A. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa25 009 9216 340 03831 349 959
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí02 688 7072 688 707
b) dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok02 024 8292 024 829
z toho: Banská Štiavnica0720 308720 308
Bardejov0481 312481 312
Levoča0341 897341 897
Kremnica0275 510275 510
Martin0205 802205 802
c) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb25 009 9211 626 50226 636 423
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce618 313 2950618 313 295
a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov5 841 32005 841 320
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov1 798 00001 798 000
b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - doprava285 4010285 401
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania6 207 26406 207 264
c) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie618 5710618 571
d) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo603 562 7390603 562 739
Vyššie územné celky
Spolu395 825 4630395 825 463
z toho:   
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky395 825 4630395 825 463
v tom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - školstvo395 825 4630395 825 463

Príloha č. 6 k zákonu č. 498/2010 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2011

( v eurách)

Rezerva vlády SR5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR1 659 696
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii17 112 168
Spolu23 771 864

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.