Opatrenie č. 497/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-497
Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Aktuálne znenie 01.01.2011

497

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2010,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2011 je 9,5756 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Jozef Mihál v. r.