Oznámenie č. 470/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-470
Čiastka 178/2010
Platnosť od 14.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Pôvodný predpis 14.12.2010

470

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. novembra 2010 č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.