Oznámenie č. 44/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vedecko-technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-44
Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. decembra 2009 v súlade s článkom 10.

Pôvodný predpis 10.02.2010

44

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. marca 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 30. decembra 2009 v súlade s článkom 10.

K oznámeniu č. 44/2010 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

uznávajúc dôležitosť medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce pre rozvoj svojich národných ekonomík a prosperitu oboch krajín,

vedené želaním posilniť a rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a techniky založenú na obojstrannom prínose a rovnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky medzi obidvoma štátmi na základe rovnosti a vzájomného prospechu v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Rumunsku.

Článok 2

Spolupráca podľa tejto dohody zahŕňa najmä

a) spoločnú účasť na Rámcových programoch EU pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity, na európskych a regionálnych programoch a vzájomne dohodnutých národných programoch,

b) spoločné výskumné projekty v dohodnutých oblastiach vedy a techniky,

c) výmenu vedcov a expertov,

d) výmenu vedeckých a technických informácií a dokumentácie,

e) organizovanie a účasť na vedeckých konferenciách, rokovaniach, sympóziách, kurzoch, seminároch, výstavách atď.,

f) spoločné využívanie zariadení výskumu a vývoja a vedeckej infraštruktúry vrátane možností vzájomného prístupu k unikátnym zariadeniam na základe reciprocity a v súlade s vnútornými predpismi obidvoch krajín,

g) priame kontakty a výmenu inovačných technológií medzi výskumno-vývojovými tímami zo Slovenskej republiky a z Rumunska, výskumnými centrami, inštitúciami a inými výskumno-vývojovými organizáciami,

h) skúmanie možností na vytvorenie spoločných podnikov, centier excelencie a iných inštitúcií v prioritných oblastiach vedeckého a technického rozvoja,

i) iné formy vedecko-technickej spolupráce, ktoré vyplynú z implementácie tejto dohody a na ktorých sa zmluvné strany vzájomne dohodnú.

Článok 3

1. Na vykonávanie tejto dohody zmluvné strany zodpovedné za vykonávanie tejto dohody zriadia Spoločnú komisiu pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „spoločná komisia“).

2. Úlohami spoločnej komisie bude

a) viesť rokovania o oblastiach a formách spolupráce,

b) vytvárať priaznivé podmienky na realizáciu tejto dohody,

c) uľahčovať implementáciu spoločných programov a projektov,

d) výmena názorov na vzájomný vývoj bilaterálnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, ako aj skúmanie nových návrhov na ďalšiu spoluprácu.

3. Spoločná komisia sa bude stretávať zvyčajne raz za dva roky, striedavo v Slovenskej republike a v Rumunsku. Zo zasadaní vypracuje protokoly, ktoré budú obsahovať závery a návrhy zo spoločných stretnutí. V prípade potreby sa spoločná komisia môže stretnúť kedykoľvek aj v inom vzájomne dohodnutom termíne.

4. Spoločná komisia je zložená z rovnakého počtu zástupcov zmluvných strán a vypracúva vlastné pravidlá realizácie dohody.

Článok 4

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a v Rumunsku Ministerstvo školstva, výskumu a inovácií Rumunska.

Článok 5

1. Náklady na výmenu expertov, vedcov a iných špecialistov, vyplývajúce z implementácie tejto dohody, sa budú hradiť takto:

a) vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na dopravu medzi sídlami vysielajúcej a prijímacej inštitúcie a náklady na zdravotné poistenie,

b) prijímajúca zmluvná strana uhradí miestne cestovné náklady nevyhnutné v súvislosti s implementáciou schválených projektov, ubytovacie náklady, ako aj pobytové náklady podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán.

2. Spolupracujúce partnerské inštitúcie môžu zabezpečiť aj iné zdroje financovania nákladov podľa odseku 1.

Článok 6

1. Práva duševného vlastníctva vzniknuté na základe aktivít spolupráce podľa tejto dohody budú upravené vykonávacími dohodami medzi spolupracujúcimi organizáciami zmluvných strán. Ochrana duševného vlastníctva, ktoré vznikne na základe aktivít vyplývajúcich zo spolupráce vykonávanej na základe tejto dohody, sa bude riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Rumunska a tiež medzinárodnými dohodami o duševnom vlastníctve, ktoré podpísali obidve zmluvné strany.

2. Vedecké a technické informácie vzniknuté na základe spolupráce podľa tejto dohody budú vlastníctvom zmluvných strán alebo spolupracujúcich organizácií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán. Ak to vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, tieto informácie nemôžu byť poskytnuté tretej strane, pokiaľ sa zmluvné strany alebo spolupracujúce organizácie písomne nedohodnú inak.

3. Vedci a experti z tretích krajín môžu byť po súhlase spolupracujúcich partnerov pozvaní na účasť na projektoch a programoch vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady na túto účasť spravidla hradia inštitúcie tretej krajiny, ak sa spolupracujúci partneri nedohodnú písomne inak.

4. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v medzinárodných vedeckých a technických programoch a projektoch vrátane výmeny medzinárodných expertíz o jednotlivých projektoch.

Článok 7

Každý spor týkajúci sa výkladu a vykonávania tejto dohody bude riešiť spoločná komisia vzájomnými konzultáciami.

Článok 8

Každá zmluvná strana v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečí čo najlepšie podmienky na vykonávanie spoločných aktivít v rámci tejto dohody.

Táto dohoda nebude mať vplyv na medzinárodné záväzky, ktoré zmluvné strany už uzavreli.

Článok 9

Táto dohoda sa uzaviera na päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej doby platnosti.

Skončenie platnosti tejto dohody neovplyvní spoločné projekty a programy vzniknuté na základe tejto dohody. Ich realizácia bude pokračovať podľa podmienok stanovených zmluvnými stranami.

Článok 10

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 90 dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

Dané v Bratislave 31. marca 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Jozef Habánik v. r.

Za vládu Rumunska:

Gerard Jitareanu v. r.