Oznámenie č. 431/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-431
Čiastka 161/2010
Platnosť od 13.11.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. októbra 2010 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Pôvodný predpis 13.11.2010

431

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Štátnym výborom Ukrajiny pre technickú reguláciu a spotrebiteľskú politiku v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody.

Dohoda nadobudla platnosť 28. októbra 2010 v súlade s článkom 7 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.