Oznámenie č. 412/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 o doplnení zoznamu zmluvných strán

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-412
Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010
Pôvodný predpis 29.10.2010

412

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dominikánska republika sa 1. októbra 2010 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008, oznámenie č. 343/2009 Z. z. a oznámenie č. 76/2010 Z. z.).

Dominikánska republika zároveň určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.

K oznámeniu č. 412/2010 Z. z.

ZMENY A DOPLNENIA

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)

Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

„Dominikánska republika:

a) Dohovor pre Dominikánsku republiku nadobudol platnosť 1. októbra 2010.

b) Podľa článkov 29 a 44 dohovoru Dominikánska republika určila ústredný orgán:
Consejo Nacional Para la Ninez y la Adolescencia (National Council for Childhood and Adolescence) (CONANI)
Avenida Máximo Gómez No. 154, esq. Rep. de Paraguay Ensanche la Fé
Apartado Postal 2081
SANTO DOMINGO
Dominican Republic.“.