Nariadenie vlády č. 408/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-408
Čiastka 156/2010
Platnosť od 29.10.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 343/2011 Z. z.
Znenie 01.01.2011

408

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. októbra 2010,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2011 sa ustanovuje na

a) 317,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 1,822 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 441/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.