Oznámenie č. 400/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-400
Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.

Pôvodný predpis 14.10.2010

400

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. septembra 2010 a 24. septembra 2010 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o zastupovaní pri vydávaní víz.

Dohoda nadobudne platnosť 1. novembra 2010.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.