Oznámenie č. 392/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-392
Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júna 2010 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Pôvodný predpis 07.10.2010

392

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Dohoda nadobudla platnosť 27. júna 2010 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.