Oznámenie č. 391/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom obrany Maďarskej republiky, Ministerstvom obrany Rumunska, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spoločnom cvičení „Blonde Avalanche 2010“

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-391
Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2010 v súlade s článkom XIX ods. 1.

Pôvodný predpis 07.10.2010

391

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 2010 bola vo Vinogradove podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Maďarskej republiky, Ministerstvom obrany Rumunska, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Ukrajiny o spoločnom cvičení „Blonde Avalanche 2010“.

Dohoda nadobudla platnosť 24. septembra 2010 v súlade s článkom XIX ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.