Oznámenie č. 354/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o postupe vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-354
Čiastka 138/2010
Platnosť od 10.09.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 23. júla 2010 v súlade s ustanovením článku 19 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

Pôvodný predpis 10.09.2010

354

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2010 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o postupe vykonávania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007.

Protokol nadobudol platnosť 23. júla 2010 v súlade s ustanovením článku 19 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt.

Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.