Oznámenie č. 329/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-329
Čiastka 129/2010
Platnosť od 30.07.2010
Pôvodný predpis 30.07.2010

329

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. júla 2010 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 až 2013 z 28. mája 2010 uzatvorená medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Úniou zamestnávateľov v civilnom letectve Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 z 3. júna 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2009 až 2010 z 25. júna 2009 uzatvorenej medzi Zväzom autobusovej dopravy

a

Odborovým zväzom KOVO.