Vyhláška č. 252/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-252
Čiastka 101/2010
Platnosť od 05.06.2010
Účinnosť od 15.06.2010
Aktuálne znenie 15.06.2010

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. mája 2010,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovuje:


§ 1

Priebežná správa o povodňovej situácii

(1) Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa“) tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.

(2) Textová časť priebežnej správy obsahuje

a) nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii“, názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy, dátum a čas, ku ktorému sa podľa odseku 7 priebežná správa vzťahuje,

b) opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri podávaní prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity,

c) prehľad opatrení vykonaných

1. podľa povodňového plánu,

2. nad rámec povodňového plánu,

d) opis

1. problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami,

2. opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov,

e) požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých realizáciu nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia,

f) informácie o úrazoch alebo haváriách.

(3) Správca vodohospodársky významných vodných tokov, správca drobného vodného toku a vlastník a správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku vyplňujú tabuľky 1, 2, 5, 7 až 9 prílohy č. 1.

(4) Vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené v inundačnom území vyplňuje tabuľky 7 až 9 prílohy č. 1.

(5) Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie vyplňuje tabuľky 3, 4, 7 až 9 prílohy č. 1.

(6) Obce, obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady v sídle kraja vyplňujú tabuľky podľa prílohy č. 2.

(7) Priebežná správa sa vyhotovuje počas

a) II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín,

b) III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine a k 18.00 hodine podľa osobitného predpisu1) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 12 hodín,

c) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na čerpacej stanici vnútorných vôd so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín.

(8) Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne

a) správca drobného vodného toku a vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území a zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov počas

1. II. stupňa povodňovej aktivity do 06.30 hodiny,

2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 hodiny a do18.30 hodiny,

b) obec do 07.00 hodiny a do 19.00 hodiny počas

1. III. stupňa povodňovej aktivity obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia,

2. mimoriadnej situácie obvodnému úradu,

c) správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu životného prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu počas

1. II. stupňa povodňovej aktivity do 07.30 hodiny,

2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 07.30 hodiny a do 19.30 hodiny,

d) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny,

e) obvodný úrad počas mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu životného prostredia do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny,

f) krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle kraja počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny,

g) obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu životného prostredia počas mimoriadnej situácie do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny.

(9) Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.

(10) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje jednu priebežnú správu alebo niekoľko priebežných správ zostavených podľa výskytu povodní v jednotlivých čiastkových povodiach2) alebo v navzájom nadväzujúcich alebo susediacich povodňových úsekoch.

§ 2

Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

(1) Správca vodohospodársky významných vodných tokov, správca drobného vodného toku, vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, vypracúvajú správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích prácach a výdavkoch vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác ako súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach (ďalej len „súhrnná správa“).

(2) Súhrnnú správu tvorí textová časť a tabuľková časť. Súhrnná správa sa vyhotovuje písomne.

(3) Zhotoviteľ súhrnnej správy ju predloží s názvom „Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach“ a uvedie svoj názov, sídlo a obdobie, na ktoré sa súhrnná správa vzťahuje, vymedzené dňom vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

(4) Textová časť súhrnnej správy obsahuje

a) opis

1. priebehu povodne,

2. vykonaných opatrení na ochranu pred povodňami,

3. problémov a nedostatkov zistených počas vykonávania opatrení na ochranu pred povodňami,

b) informácie o úrazoch alebo haváriách,

c) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami, ktorých realizácia

1. je v kompetencii zhotoviteľa súhrnnej správy,

2. vyžaduje spoluprácu orgánov ochrany pred povodňami.

(5) Subjekty podľa § 1 ods. 3 až 5 vyhotovujú v súhrnnej správe tabuľky 5 až 9 prílohy č. 1. Subjekty podľa § 1 ods. 6 vyhotovujú v súhrnnej správe tabuľky podľa prílohy č. 2.

(6) Správca vodohospodársky významných vodných tokov vyhotovuje jednu súhrnnú správu za celé obdobie vymedzené dňom vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

(7) Obec uvedie v súhrnnej správe celkové údaje za územie obce, vrátane údajov poskytnutých právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa povodňových plánov záchranných prác, ktoré sú súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce.

(8) Obvodný úrad a obvodný úrad v sídle kraja predkladá do súhrnnej správy vypracovávanej obvodným úradom životného prostredia a krajským úradom životného prostredia textovú časť, ktorú tvoria vlastné poznatky a poznatky základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a útvarov Policajného zboru. Prílohou textovej časti sú tabuľky 3 až 5 prílohy č. 2.

(9) Vyšší územný celok v súhrnnej správe uvedie

a) vyhodnotenie priebehu vykonávania hliadkovej služby a účinnosti opatrení vykonaných na ochranu ciest, ich súčastí a príslušenstva počas povodne,

b) prehľad opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na predchádzanie povodňovým škodám,

c) vyhodnotenie povodňových škôd.

(10) Obvodný úrad životného prostredia a krajský úrad životného prostredia uvedie v súhrnnej správe vlastné poznatky a celkové údaje za územie vo svojej pôsobnosti.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2010.


Jozef Medveď v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

Tabuľka 1

Vodné stavy na vodomerných a vodočetných staniciach dňa ...................

Čiastkové povodieVodný tok a stanicaOkres /
kraj+)
Vodné stavy
pre SPA
[cm]
Vodné stavy
dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++)
o 06:00
[cm]
   I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
           
           
            

+) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je vozidlo evidované.3)

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

Tabuľka 2

Stavy hladín a prietoky na vodných stavbách dňa ...................

Čiastkové povodieVodný tok (vodná stavba)Okres /
kraj+)
Hladiny
(prietoky)
pre SPA
[cm]
Vodné stavy
dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++)
o 06:00
[cm]
   I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
           
           
           

+) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je vozidlo evidované podľa osobitného predpsisu.3)

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

Tabuľka 3

Vodný stav na vodomernej/vodočetnej stanici v lokalite .....................................+) dňa ............

Čiastkové povodieVodný tok a stanicaVodné stavy pre stupne PA
[cm]
Vodné stavy dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++) o 06:00
[cm]
  I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
          

+) Vodomerná/vodočetná stanica uvedená v povodňovom pláne zabezpečovacích prác pre stavbu.

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

Tabuľka 4

Stavy hladiny na pomocnej vodočetnej late na mieste stavby ..............................+) dňa ............

Názov vodného toku Hladiny
pre stupne PA
[cm]
Vodné stavy dňa (dátum)++)
[cm]
VS
(dátum)+++)
o 06:00
[cm]
 I.II.III.06:0012:0018:0024:00 
         

+) Názov stavby.

++) Predchádzajúci deň pred podaním priebežnej správy o povodňovej situácii.

+++) Deň podania priebežnej správy o povodňovej situácii.

Tabuľka 5

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity+)

Čiastkové povodieVodný tok
(vodná stavba)
Povodňový
úsek
Okres/
kraj
Stupeň
povodňovej
aktivity
VyhlásenýOdvolaný
     dňahod.kýmdňahod.
          
          
          

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 6

Následky spôsobené povodňou na vodných tokoch a vodných stavbách

v správe ............................................................................................+) počas ..........................++)

Následky spôsobené povodňouNázov vodného toku, vodnej stavby
a stručný opis poškodenia
Dĺžka
alebo počet
Poškodené brehové opevnenie [m]  
Poškodené objekty v koryte, napríklad
stupne, prahy a pod.
  
Poškodené ochranné hrádze
a protipovodňové línie [m]
  
Poškodené poldre  
Poškodené priehrady a hate  
Poškodenie iných vodohospodárskych
objektov
  

+) Názov správcu vodného toku alebo vodnej stavby.

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 7

Osoby vykonávajúce opatrenia na ochranu pred povodňou

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

Prehľad osôb vykonávajúcich opatrenia na ochranu pred povodňouPočet
Zamestnanci správcu vodohospodársky významných vodných tokov 
Zamestnanci správcov drobných vodných tokov 
Zamestnanci ostatných subjektov vykonávajúcich povodňové zabezpečovacie práce 
Fyzické osoby 
Spolu 

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 8

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

Druhy strojov a zariadeníPočet
  
  
  

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 9

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

Druh materiáluMerná jednotkaMnožstvo
   
   
   

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a pri III. stupni povodňovej aktivity obdobie podľa § 1 ods. 7, na ktoré sa správa vzťahuje.

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

Tabuľka 1

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity +)

Čiastkové povodieVodný tok, vodná
stavba
Povodňový
úsek
Okres/
kraj++)
Stupeň
povodňovej
aktivity
VyhlásenýOdvolaný
     dňahod.kýmdňahod.
          
          
          

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity.

++) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je vozidlo evidované.3)

Tabuľka 2

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie+)

ÚzemieMimoriadna situácia
 vyhlásenáodvolaná
 dňahod.kýmdňahod.
      
      

+) Tabuľka sa zaraďuje
a) do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa povodňovej aktivity,
b) do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Tabuľka 3

Prehľad pracovných síl počas povodne na území ................................+) počas .......................++)

Pracovné silyPočet osôb
Fyzické osoby 
Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami 
Členovia povodňových komisií 
Členovia krízových štábov 
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
Príslušníci ostatných hasičských jednotiek 
Príslušníci Policajného zboru 
Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému 
Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky 
Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce 
Iné pracovné sily 
Spolu 

+) Názov obce, obvodu alebo kraja.

++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 4

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

Druhy strojov a zariadeníPočet
  
  
  

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 5

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

...........................................................................................................+) počas ..........................++)

Druh materiáluMerná jednotkaMnožstvo
   
   
   

+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 6

Povodňou postihnuté obce na území ...................................................+) počas .......................++)

Názov obceRozsah zaplaveného územia [ha]
 IntravilánPoľnohospodárska
pôda
Lesná pôdaSpolu
     
     
     
Spolu    

+) Názov obvodu alebo kraja.

++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Tabuľka 7

Následky spôsobené povodňou na území ............................................+) počas .......................++)

Následky spôsobené povodňouPočet
alebo dĺžka
Postihnutí obyvateliacelkom 
z tohoosoby bez prístrešiacelkom 
z toho deti 
evakuované osoby 
zachránené osoby 
zranené osoby 
usmrtené osoby 
nezvestné osoby 
Zaplavené bytové budovycelkom 
z tohobytové domy 
rodinné domy 
ostatné budovy na bývanie 
Zaplavené nebytové budovycelkom 
z tohopriemyselné budovy a sklady, nádrže a silá 
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne
a maštale
 
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami 
nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia 
ostatné nebytové budovy 
Poškodené inžinierske stavbycelkom 
z tohoželezničné, lanové a iné dráhy 
diaľnice a rýchlostné komunikácie [m] 
cesty I. triedy [m] 
cesty II. triedy a cesty III. triedy [m] 
miestne a účelové komunikácie [m] 
lesná dopravná sieť [m] 
chodníky [m] 
mosty 
diaľkové ropovody a plynovody 
miestne rozvody plynu 
diaľkové a miestne rozvody vody 
diaľkové a miestne rozvody pary 
vodné zdroje a úpravne vody 
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 
diaľkové a miestne rozvody elektriny 
lesné sklady 
ostatné inžinierske stavby 
Evakuované hospodárske zvieratá 
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá 
Uhynuté hospodárske zvieratá 
Uhynutá hydina a drobné zvieratá 
Hmotnosť evakuovaného materiálu (t) 
Zaplavené dopravné prostriedky 
Odplavené drevo 

+) Názov obvodu alebo kraja.

++) a) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

b) V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity alebo III. stupňa povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení zákona č. 442/2007 Z. z.

2) § 11 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

3) § 124 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 36 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.