Nariadenie vlády č. 206/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-206
Čiastka 82/2010
Platnosť od 15.05.2010
Účinnosť od 15.05.2010
Aktuálne znenie 15.05.2010

206

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. mája 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok sa mení takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.

Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení

Kategória elektrozariadeníLimit*)
(%)
pre
zhodnotenie
elektroodpadu
pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov,
materiálov a látok
1.Veľké domáce spotrebiče8075
2.Malé domáce spotrebiče7050
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia7565
4.Spotrebná elektronika7565
5.a) Osvetľovacie zariadenia s výnimkou plynových výbojok7050
b) Plynové výbojky8080
6.Elektrické a elektronické nástroje
(s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7050
7.Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely7050
8. Zdravotnícke prístroje
(s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9.Prístroje na monitorovanie a kontrolu7050
10.Predajné automaty8075

Poznámka

*) Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, resp. opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010.


Robert Fico v. r.