Nariadenie vlády č. 188/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-188
Čiastka 77/2010
Platnosť od 06.05.2010
Účinnosť od 30.06.2010
Aktuálne znenie 30.06.2010

188

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh sa mení a dopĺňa takto:

1. § 18 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenia

§ 18

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

2. Vypúšťa sa nadpis § 19.

3. Prílohy č. 1 až 3 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV OBILNÍN

(1) Množiteľský porast obilnín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť dostatočne čisté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.

(2) Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie, najmä ak ide o opelenie ciroku (Sorghum spp.) od zdroja peľu ciroku alepského (Sorghum halapense):

Množiteľský porastNajmenšia
vzdialenosť
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov 
– na výrobu základného osiva300 m
– na výrobu certifikovaného osiva250 m
Cirok (Sorghum spp.)300 m
Tritikale (xTriticosecale), samoopelivé odrody 
– na výrobu základného osiva50 m
– na výrobu certifikovaného osiva20 m
Kukurica siata (Zea mays)200 m

Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.

(3) Množiteľský porast musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a pri plodinách inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o jej charakteristiky. Pri výrobe osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

Množiteľské porasty ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), raže siatej (Secale cereale) okrem hybridov, ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) musia spĺňať aj tieto požiadavky:

A. Ryža siata (Oryza sativa)
Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že sú divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť množstvo

– nula rastlín pri výrobe základného osiva,

– jednej rastliny na 50 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

B. Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov

Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, nesmie prekročiť množstvo

– jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

– jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

C. Cirok (Sorghum spp.)

a) Percentuálne množstvo rastlín druhu cirok (Sorghum spp.) okrem množiteľského porastu alebo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť pri výrobe

aa) základného osiva v čase

1. kvitnutia 0,1 %,

2. zrelosti 0,1 %,

bb) certifikovaného osiva

1. pri rastlinách otcovského komponentu, ktoré prášia peľ vtedy, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ 0,1 %,

2. pri rastlinách materského komponentu

– v čase kvitnutia 0,3 %,

– v čase zrelosti 0,1 %.

b) Pri výrobe certifikovaného osiva hybridných odrôd musia byť splnené tieto požiadavky:

aa) rastliny otcovského komponentu musia dostatočne prášiť peľ v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ,

bb) v čase, keď majú rastliny materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálne množstvo rastlín tej zložky rastlín, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,1 %.

c) Množiteľské porasty voľne opeľujúcich sa odrôd alebo syntetických odrôd druhu cirok (Sorghum spp.) musia spĺňať požiadavku, aby počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, neprekročil jednu rastlinu

– na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

– na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

D. Kukurica siata (Zea mays)

a) Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, inbrednej línii alebo komponentu, nesmie prekročiť

aa) pri výrobe základného osiva

1. inbredné línie 0,1 %,

2. jednoduchý hybrid, každá zložka 0,1 %,

3. voľne opeľujúce sa odrody 0,5 %,

bb) pri výrobe certifikovaného osiva

1. zložka hybridných odrôd

– inbredné línie 0,2 %,

– jednoduchý hybrid 0,2 %,

– voľne opeľujúca sa odroda 1,0 %,

2. voľne opeľujúce sa odrody 1,0 %.

b) Pri výrobe osiva hybridných odrôd musia byť splnené aj tieto požiadavky:

aa) rastliny otcovského komponentu prášia dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu,

bb) ak je to vhodné, uskutoční sa kastrácia,

cc) vtedy, ak má najmenej 5 % rastlín materského komponentu blizny receptívne na peľ, percentuálny podiel rastlín materského komponentu, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť

– 1 % pri úradnej poľnej prehliadke a

– 2 % celkovo pri úradných poľných prehliadkach.

Za rastliny, ktoré prášili alebo prášia peľ, sa považujú také rastliny, ktorých najmenej 50 mm dlhá vetvička metliny stebla práši alebo prášila peľ.

(4) Hybridy raže siatej (Secale cereale)

a) Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na vzdialenosť od susedných zdrojov opelenia, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie:

Množiteľský porastNajmenšia vzdialenosť
– pri výrobe základného osiva 
– pri využití samčej sterility1 000 m
– pri nevyužití samčej sterility600 m
– pri výrobe certifikovaného osiva500 m

b) Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu vzhľadom na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.

Množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:

1. počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu, nesmie prekročiť množstvo

– jednej rastliny na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

– jednej rastliny na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva; táto požiadavka sa uplatňuje pri úradných poľných prehliadkach iba na materský komponent,

2. základné osivo pri využití samčej sterility musí mať úroveň sterility komponentu samčej sterility najmenej 98 %.

c) Ak je to potrebné, certifikované osivo musí byť vyrábané v zmiešanom pestovaní materského komponentu samčej sterility s otcovským komponentom, ktorý obnovuje samčiu fertilitu.

(5) Množiteľský porast na výrobu certifikovaného osiva hybridov ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a samoopelivého tritikale (xTriticosecale)

a) Množiteľský porast musí spĺňať požiadavku na vzdialenosť od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie, aby najmenšia vzdialenosť materského komponentu od rastliny inej odrody toho istého druhu bola 25 m okrem množiteľského porastu otcovského komponentu; táto vzdialenosť sa nemusí dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.

b) Množiteľský porast musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov.

Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, množiteľský porast musí spĺňať aj tieto požiadavky:

1. najnižšia odrodová čistota každého komponentu musí byť

– ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum) a pšenica špaldová (Triticum spelta) 99,7 %,

– samoopelivé tritikale (xTriticosecale) 99 %,

2. najnižšia hybridnosť musí byť 95 %.

Percentuálny podiel hybridnosti podľa druhého bodu sa hodnotí podľa súčasných medzinárodných metód, ak také metódy existujú. Ak sa hybridnosť určuje počas skúšok osiva vykonávaných pred certifikáciou, nie je potrebné zopakovať ju počas úradnej poľnej prehliadky.

(6) Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, najmä Ustilaginaceae, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni.

(7) Dodržanie požiadaviek podľa tejto prílohy sa v prípade základného osiva preveruje pri úradných poľných prehliadkach a v prípade certifikovaného osiva pri úradných poľných prehliadkach alebo pri prehliadkach vykonávaných pod úradným dozorom.

Úradné poľné prehliadky sa vykonávajú podľa týchto požiadaviek:

A. Podmienky a štádium vývinu množiteľského porastu musí umožňovať primerané preverenie.

B. Počet úradných poľných prehliadok musí byť najmenej

a) v prípade ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), lesknice kanárskej (Phalaris canariensis), tritikale (xTriticosecale), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta), raže siatej (Secale cereale) jedna,

b) v prípade ciroku (Sorghum spp.) a kukurice siatej (Zea mays) počas obdobia kvitnutia

aa) voľne opeľujúce sa odrody jedna,

bb) inbredné línie alebo hybridy tri.

Ak ide o množiteľský porast, ktorý je pestovaný po poraste, v ktorom sa pestovali plodiny druhov cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays) v predošlom roku alebo v tom istom roku, uskutoční sa najmenej jedna osobitná úradná poľná prehliadka s cieľom skontrolovať splnenie požiadavky podľa odseku 1.

C. Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú úradným poľným prehliadkam s cieľom preskúmať splnenie ustanovení tejto prílohy, sa vykonáva podľa príslušných metód.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE OSIVA OBILNÍN

(1) Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu a ak ide o osivo inbrednej línie, dostatočnú pravosť a čistotu, ak ide o jeho charakteristiky. Ak ide o osivo hybridných odrôd, uvedené ustanovenia sa vzťahujú aj na charakteristiky komponentov.

Osivo druhov uvedených v tomto odseku musí spĺňať aj tieto požiadavky:

A. Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), ryža siata (Oryza sativa), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum) a pšenica špaldová (Triticum spelta) okrem hybridov

KategóriaNajnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo99,9
Certifikované osivo prvej generácie99,7
Certifikované osivo druhej generácie99

Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

B. Samoopelivé odrody tritikale (xTriticosecale) okrem hybridov

KategóriaNajnižšia odrodová čistota
(%)
Základné osivo99,7
Certifikované osivo prvej generácie99
Certifikované osivo druhej generácie98

Najnižšia odrodová čistota sa zisťuje predovšetkým pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

C. Hybridy ovsa nahého (Avena nuda), ovsa siateho (Avena sativa), ovsa hrebienkatého (Avena strigosa), jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), ryže siatej (Oryza sativa), pšenice letnej (Triticum aestivum), pšenice tvrdej (Triticum durum), pšenice špaldovej (Triticum spelta) a tritikale samoopelivého (xTriticosecale)

Najnižšia odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %. Určuje sa pri následných úradných kontrolách uskutočňovaných na vhodnom podiele vzoriek.

D. Cirok (Sorghum spp.) a kukurica siata (Zea mays)

Ak sa na výrobu certifikovaného osiva hybridných odrôd použil materský komponent samčej sterility a otcovský komponent, ktorý nenahrádza samčiu fertilitu, osivo sa musí vyrábať

– zmiešaním dávok osiva v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu, pričom sa použije materský komponent samčej sterility a materský komponent samčej fertility, alebo

– pestovaním materského komponentu samčej sterility a materského komponentu samčej fertility v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu; pomer týchto zložiek sa preveruje pri úradných poľných prehliadkach uskutočňovaných podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

E. Hybridy raže siatej (Secale cereale)

Osivo nemožno uznať ako certifikované osivo, ak sa náležite nezohľadnili výsledky následnej úradnej kontroly, ktorá bola vykonaná počas vegetačného obdobia osiva prihláseného na uznávanie, aby sa na základe úradne odobratých vzoriek základného osiva zistilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo ustanovené v tomto nariadení vlády vzhľadom na pravosť a čistotu, ak ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.

(2) Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných rastlinných druhov:

A. Tabuľka

Druh a kategóriaNajnižšia
klíčivosť
(% čistého osiva)
Najnižšia
analytická
čistota
(% hmotnosti)
Najvyšší obsah množstva semien iných rastlinných druhov vrátane červených semien ryže siatej (Oryza sativa) vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (celkove na stĺpec)
Iné rastlinné druhy (a)Červené semená ryže siatej
(Oryza sativa)
Ostatné druhy obilnínRastlinné druhy iné ako obilninyOvos hluchý (Avena fatua), ovos jalový (Avena sterilis),
mätonoh mámivý (Lolium temulentum)
Reďkev ohnicová
(Raphanus raphani­strum), kúkoľ poľný (Agrostemma githago)
Proso (Panicum spp.)
12345678910
Ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta)         
– základné osivo85994 1 (b)30 (c)1 
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
85 (d)9810 770 (c)3 
Ovos nahý
 (Avena nuda)
         
– základné osivo75994 1 (b)30 (c)1 
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
75 (d)9810 770 (c)3 
Ryža siata
(Oryza sativa)
         
– základné osivo809841    1
– certifikované osivo prvej
 generácie
8098103    3
– certifikované osivo druhej
 generácie
8098155    3
Raž siata
(Secale cereale)
         
– základné osivo85984 1 (b)30 (c)1 
– certifikované osivo859810 770 (c)3 
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis)         
– základné osivo75984 1 (b) 0 (c)  
– certifikované osivo759810 5 0 (c)  
Cirok (Sorghum spp.)80980      
Tritikale (xTriticosecale)         
– základné osivo80984 1 (b)30 (c)1 
– certifikované osivo prvej
 a druhej generácie
809810 770 (c)3 
Kukurica siata (Zea mays)90980      

Poznámka: Písmená v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v písmene B.

B. Požiadavky, ktoré sa uplatňujú, ak sa na ne odkazuje v tabuľke v bode A

a) Najvyšší obsah množstva semien uvedený v stĺpci 4 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 5 až 10.

b) Druhé semeno sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne semená iných druhov obilnín.

c) Prítomnosť jedného semena ovsa hluchého (Avena fatua), ovsa jalového (Avena sterilis) alebo mätonoha mámivého (Lolium temulentum) vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje žiadne semená týchto druhov.

d) Ak ide o odrodu jačmeňa siateho (Hordeum vulgare), je požadovaná najnižšia klíčivosť znížená na 75 % čistého osiva. Úradná náveska musí obsahovať slová „Najnižšia klíčivosť 75 %“.

(3) Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať len na najnižšej možnej úrovni.

Osivo musí predovšetkým spĺňať tieto požiadavky vzhľadom na prítomnosť Claviceps purpurea (najvyšší počet sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 3 tabuľky):

KategóriaClaviceps purpurea
Obilniny okrem hybridov raže siatej (Secale cereale) 
– základné osivo1
– certifikované osivo3
Hybridy raže siatej (Secale cereale) 
– základné osivo1
– certifikované osivo4*

* Prítomnosť piatich sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s predpísanou hmotnosťou sa považuje za splnenie požiadaviek, ak druhá vzorka s rovnakou hmotnosťou neobsahuje viac ako štyri sklerócie alebo fragmenty sklerócií.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN

DruhNajvyššia hmotnosť
dielu dávky

[v tonách]
Najnižšia hmotnosť
vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky

[v gramoch]
Hmotnosť vzorky na
určenie množstva
uvedeného v stĺpcoch 4
až 10 tabuľky v prílohe č. 2 bode 2 písm. A
a bode 3

[v gramoch]
1234
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale)301 000500
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis)10400200
Ryža siata (Oryza sativa)30500500
Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor), cirok dvojfarebný cirok sudánsky (Sorghum bicolor Sorghum sudanense)301 000900
Cirok sudánsky (Sorghum sudanense)101 000900
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií40250250
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií,
certifikované osivo
401 0001 000

Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.“.

4. V názve prílohy č. 4 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

5. Príloha č. 4 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. júna 2010.


Robert Fico v. r.