Oznámenie č. 182/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre kontrolu narkotík Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-182
Čiastka 75/2010
Platnosť od 01.05.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. apríla 2010 v súlade s článkom 14 ods. 2.

Pôvodný predpis 01.05.2010

182

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre kontrolu narkotík Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi.

Dohoda nadobudla platnosť 7. apríla 2010 v súlade s článkom 14 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.