Zákon č. 113/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-113
Čiastka 52/2010
Platnosť od 30.03.2010
Účinnosť od 01.07.2010
Aktuálne znenie 01.07.2010

113

ZÁKON

zo 4. marca 2010,

ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 535/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 31b sa za slovo „môže“ vkladá slovo „bezodplatne“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.