Vyhláška č. 63/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-63
Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009 do30.04.2013
Účinnosť od 01.03.2009 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.
Znenie 01.03.2009

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. februára 2009,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 139/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z., vyhlášky č. 10/2005 Z. z., vyhlášky č. 614/2005 Z. z., vyhlášky č. 260/2006 Z. z., vyhlášky č. 157/2008 Z. z. a vyhlášky č. 608/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2009

Výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac podľa § 11 ods. 1 od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 je

a) do 30 km najviac 50 eur,

b) do 60 km najviac 80 eur,

c) do 90 km najviac 100 eur,

d) do 120 km najviac 110 eur,

e) do 250 km najviac 120 eur,

f) do 600 km najviac 130 eur,

g) nad 600 km najviac 135 eur.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


Viera Tomanová v. r.