Vyhláška č. 599/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-599
Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Aktuálne znenie 01.01.2010

599

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 10. decembra 2009,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

b) spôsob určenia pomeru elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,

c) hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,

d) spôsob výpočtu úspor primárnej energie,

e) harmonizované referenčné hodnoty na výpočet účinnosti kombinovanej výroby a na výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe,

f) kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,

g) spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou.

§ 2

Spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou, spôsob určenia pomeru elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu a hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou

(1) Podľa osobitného predpisu1) sa vypočíta

a) množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou z nameraných údajov za kalendárny rok,

b) pomer elektriny a tepla vyrobených na zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu z nameraných údajov najmenej za jednu hodinu.

(2) Hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou podľa prílohy č. 1 sa uplatňujú podľa osobitného predpisu.1)

§ 3

Spôsob výpočtu úspor primárnej energie, harmonizované referenčné hodnoty na výpočet účinnosti kombinovanej výroby a na výpočet úspor primárnej energie pri kombinovanej výrobe

(1) Úspora primárnej energie na zariadeniach na kombinovanú výrobu sa vypočíta podľa prílohy č. 2.

(2) Harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby elektriny a harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby tepla sa určí podľa osobitného predpisu.2)

(3) Vzhľadom na hodnotu dlhodobej priemernej ročnej teploty vzduchu na území Slovenskej republiky + 9 oC sa uplatní korekčný faktor podľa osobitného predpisu,3) ktorým sa harmonizovaná referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby elektriny podľa odseku 2 zvýši o 0,6 %.

(4) Referenčná účinnosť samostatnej výroby elektriny vypočítaná podľa odseku 3 sa vynásobí korekčným faktorom4) podľa napäťovej úrovne elektrickej sústavy, do ktorej je zariadenie na kombinovanú výrobu pripojené.

§ 4

Kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu

(1) Kritériom pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu je preukázanie

a) projektovaného výkonu pre kombinovanú výrobu veľmi malých výkonov,

b) úspory primárnej energie pre kombinovanú výrobu malých výkonov väčšej ako 0 %,

c) úspory primárnej energie pre kombinovanú výrobu veľkých výkonov najmenej 10 %.

(2) Ak zariadenie na kombinovanú výrobu spĺňa kritérium pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu podľa odseku 1, považuje sa množstvo elektriny vypočítané podľa § 2 za množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

§ 5

Spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou

Pre zariadenie na výrobu elektriny,5) ktorého súčasťou je zariadenie na kombinovanú výrobu, sa vykonáva mesačná bilancia výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou v rozsahu podľa prílohy č. 3.


§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 136/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny.

§ 7

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.

Hraničné a harmonizované referenčné hodnoty na výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou

Typ technológie kombinovanej výrobyUkazovateľ kombinovanej výroby C
[-]
Spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom a s regeneráciou tepla  0,95
Protitlaková parná turbína  0,45
Kondenzačná parná turbína s odberom pary  0,45
Spaľovacia turbína s regeneráciou tepla 0,55
Spaľovací motor 0,75
Mikroturbína0,50
Stirlingov motor0,35
Palivový článok1,43
Parný stroj0,30
Rankinov organický cyklus0,15

Príloha č. 2 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.

Spôsob výpočtu úspor primárnej energie

(1) Úspora primárnej energie v zariadeniach na kombinovanú výrobu sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 01

pričom

ΔE  –  úspora primárnej energie vyjadrená v percentách,

ηQKVET  –  tepelná účinnosť kombinovanej výroby vyjadrená v percentách,

ηQref  –  referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby tepla vyjadrená v percentách,

ηAVET  –  elektrická účinnosť kombinovanej výroby vyjadrená v percentách,

ηAref  –  referenčná hodnota účinnosti samostatnej výroby elektriny vyjadrená v percentách.

(2) Tepelná účinnosť kombinovanej výroby sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 02

pričom

QKVET  –  množstvo využiteľného tepla vyjadrené v megawatthodinách za rok,

EPKVET  –  množstvo energie v palive použité na výrobu využiteľného tepla kombinovanou výrobou, výrobu elektriny kombinovanou výrobou a výrobu mechanickej energie kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách za rok.

(3) Elektrická účinnosť kombinovanej výroby sa vypočíta podľa vzorca

Vzorec 03

pričom

AKVET  –  množstvo elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách za rok; ak zariadenie na kombinovanú výrobu vyrába mechanickú energiu, zvýši sa ročné množstvo elektriny vyrobené kombinovanou výrobou o množstvo elektriny, ktoré je ekvivalentné množstvu vyrobenej mechanickej energie,

EPKVET  –  množstvo energie v palive použité na výrobu využiteľného tepla kombinovanou výrobou, výrobu elektriny kombinovanou výrobou a výrobu mechanickej energie kombinovanou výrobou vyjadrené v megawatthodinách za rok.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.

Vzor mesačnej bilancie výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou

 JednotkaMnožstvoPoznámka
Palivo /
energia v palive
zemný plynm3  
MWh  
hnedé uhliet  
MWh  
čierne uhliet  
MWh  
biomasat  
MWh  
bioplynm3  
MWh  
Iné    
 MWh  
SpoluMWh  
Celková výroba elektriny na svorkách generátorovOznačenie generátoraMWh  
 MWh  
 MWh  
 MWh  
SpoluMWh  
Technologická vlastná spotreba elektrinyMWh  
Elektrina vyrobená kombinovanou výrobouMWh  
Elektrina vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobouMWh  
Mechanická energia vyrobená kombinovanou výrobouMWh  
Mechanická energia vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobouMWh  
Teplo vyrobené na zariadeniach
na kombinovanú výrobu
MWh  
Využiteľné teploMWh  
Teplo vyrobené na zariadeniach
na oddelenú výrobu tepla
MWh  
Ukazovateľ kombinovanej výroby   
Celková účinnosť zariadenia%  

Príloha č. 4 k vyhláške č. 599/2009 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 12/zv. 3).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha Rozhodnutia Komisie 2008/952/ES z 19. novembra 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a uplatňovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 338/55, 17. 12. 2008).

2) Príloha I a II Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 32/183, 6. 2. 2007).

3) Príloha III Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES.

4) Príloha IV Rozhodnutia Komisie 2007/74/ES.

5) § 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.