Oznámenie č. 592/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 2010/2011

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-592
Čiastka 197/2009
Platnosť od 30.12.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. novembra 2009.

Pôvodný predpis 30.12.2009

592

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra v Kodani a 30. novembra 2009 v Bratislave bola podpísaná Dvojročná dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 2010/2011.

Dohoda nadobudla platnosť 30. novembra 2009.