Nariadenie vlády č. 566/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-566
Čiastka 193/2009
Platnosť od 23.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.
Znenie 01.01.2010

566

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. decembra 2009,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.

Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne

Platový stupeňZapočítateľná doba
vykonávania duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
ABCDEFG
1do 3251,33276,34305,11337,68373,65413,02457,42
2od 3 do 6261,91288,58318,68352,04390,12431,62476,86
3od 6 do 9272,97300,43331,75366,48406,22450,22496,77
4od 9 do 12283,52312,31345,71380,83422,34468,86517,50
5od 12 do 15294,53324,54359,24396,11439,23486,62537,85
6od 15 do 18305,93336,43373,18410,93456,17504,81558,13
7od 18 do 21317,37348,66386,76426,53473,10522,56578,42
8od 21 do 24328,82360,53400,74442,17489,56540,78599,18
9od 24 do 27340,23373,18414,71457,85506,49559,40619,92
10od 27 do 30351,66385,92428,22473,49523,43578,05640,62
11nad 30363,48398,20442,17489,17540,35597,07662,64

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.