Vyhláška č. 524/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-524
Čiastka 184/2009
Platnosť od 12.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Aktuálne znenie 01.01.2010

524

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 8. decembra 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení vyhlášky č. 400/2006 Z. z., vyhlášky č. 565/2008 Z. z. a vyhlášky č. 34/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 16 odsek 2 znie:

(2) Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Viera Petríková v. r.