Oznámenie č. 501/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-501
Čiastka 175/2009
Platnosť od 03.12.2009
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 3. novembra 2009 v súlade s článkom 11.

Pôvodný predpis 03.12.2009

501

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. novembra 2009 bolo v Astane podpísané Memorandum medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania.

Memorandum nadobudlo platnosť 3. novembra 2009 v súlade s článkom 11.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.