Oznámenie č. 462/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS) a Zvláštnej dohody o uplatnení čl. 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-462
Čiastka 163/2009
Platnosť od 19.11.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. augusta 2004 v súlade s článkom 14 ods. 4. V ten istý deň, t. j. 28. augusta 2004 nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Pôvodný predpis 19.11.2009

462

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1997 bola v Bruseli otvorená na podpis Dohoda o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k dohode uznesením č. 872 z 12. decembra 1997.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení 31. augusta 1999. Listina o schválení bola uložená 20. septembra 1999 u depozitára, vlády Belgického kráľovstva.

Dohoda nadobudla platnosť 28. augusta 2004 v súlade s článkom 14 ods. 4. V ten istý deň, t. j. 28. augusta 2004 nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 27. júna 1997 bola v Bruseli otvorená na podpis Zvláštna dohoda o uplatnení čl. 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k zvláštnej dohode uznesením č. 872 z 12. decembra 1997.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o schválení 31. augusta 1999. Listina o schválení bola uložená 20. septembra 1999 u depozitára, vlády Belgického kráľovstva.

Zvláštna dohoda nadobudla platnosť 28. augusta 2004 v súlade s článkom 3 ods. 4. V ten istý deň, t. j. 28. augusta 2004, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu dohody a zvláštnej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.