Oznámenie č. 454/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-454
Čiastka 158/2009
Platnosť od 12.11.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. októbra 2009 v súlade s článkom 11 ods. 1.

Pôvodný predpis 12.11.2009

454

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 1508 z 19. júna 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 12. augusta 2009.

Dohoda nadobudla platnosť 3. októbra 2009 v súlade s článkom 11 ods. 1.

K oznámeniu č. 454/2009 Z. z.

DOHODA

medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc

Keďže sa Slovenská republika rozhodla zabezpečovať činnosť Centrálneho úradu projektu Transeurópskych železníc (ďalej len „CÚ projektu TEŽ“) v Bratislave,

keďže CÚ projektu TEŽ plní funkcie, ktoré pre neho vyplývajú z „Dohody o spolupráci na zverenom fonde TEŽ“ (ďalej len „dohoda o TEŽ“), ktorej signatármi sú vláda Slovenskej republiky a ostatné zúčastnené vlády (United Nations Economic Commission for Europe Trans-European Railway (TER) co-operation Trust Fund Agreement, Ženeva 17. decembra 1993),

Slovenská republika (ďalej len „SR“) a Organizácia Spojených národov (ďalej len „OSN“) zastúpená Európskou hospodárskou komisiou OSN (ďalej len „EHK OSN“), v ktorej mene koná CÚ projektu TEŽ,

dohodli sa takto:

Článok 1

Účel dohody

1. Účelom tejto dohody je zabezpečiť činnosť CÚ projektu TEŽ v Bratislave v súlade s cieľmi, odporúčaniami a smernicami ustanovenými dohodou o TEŽ.

2. CÚ projektu TEŽ koná pod vedením riadiaceho výboru TEŽ, ktorý ako orgán EHK OSN nad ním vykonáva dohľad v súlade s dohodu o TEŽ. Hlavným partnerom CÚ projektu TEŽ na strane SR je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (ďalej len „MDPT SR“) a Ministerstvo zahraničných vecí (ďalej len „MZV SR“) a na strane OSN bude CÚ projektu TEŽ zastúpené EHK OSN.

3. Na zabezpečenie spolupráce medzi zahraničnými partnermi a slovenskými organizáciami má CÚ projektu TEŽ prístup k infraštruktúram dostupným v Slovenskej republike.

Článok 2

Sídlo

Počas obdobia platnosti tejto dohody sa sídlo CÚ projektu TEŽ nachádza v Bratislave.

Článok 3

Záväzky Slovenskej republiky

1. Slovenská republika sa zaväzuje, že na vlastné náklady poskytne pre činnosti CÚ projektu TEŽ:

a) kanceláriu so štyrmi miestnosťami a s celkovou plochou minimálne 100 m2, vybavenú potrebným zariadením (vrátane závesov, kobercov, svietidiel, elektronického bezpečnostného systému) a súvisiace úžitkové miestnosti, ktoré budú vybudované podľa potrieb a na výlučné použitie CÚ projektu TEŽ vrátane služieb súvisiacich s využívaním týchto priestorov, akými sú elektrická energia, dodávky vody a plynu, odvádzanie odpadových vôd a odvoz odpadu,

b) osobné motorové vozidlo na úradné účely,

c) priame telefónne linky (1 linku ISDN, 2 – 3 pevné telefónne linky, 1 mobilnú linku) s faxom,

d) dvoch miestnych zamestnancov hovoriacich po anglicky (jedného administratívneho úradníka a jedného technického pracovníka, ktorí budú poskytovať sekretárske služby a pomoc pri otázkach týkajúcich sa železníc), resp. tých, ktorí sú zamestnancami MDPT SR, alebo iných, poskytnutých pre činnosti CÚ projektu TEŽ.

2. Príslušní slovenskí dodávatelia poskytnú CÚ projektu TEŽ potrebné služby vrátane dodávok elektrickej energie, vody a plynu, odvádzania odpadových vôd, odvozu odpadu, poštových a telekomunikačných služieb bez obmedzenia. V prípade prerušenia alebo výpadku poskytovania služieb príslušní slovenskí dodávatelia uspokoja požiadavky CÚ projektu TEŽ na rovnakej úrovni ako pre kľúčové vládne orgány a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie jeho plynulej činnosti.

Článok 4

Náklady spojené s činnosťou CÚ projektu TEŽ

Slovenská republika sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady tieto služby spojené s činnosťami CÚ projektu TEŽ:

a) mzdy a odmeny miestneho personálu poskytnutého vládou SR, ako aj iné dávky, resp. výhody poskytované za obvyklých podmienok zamestnávania v Slovenskej republike,

b) prevádzku osobného motorového vozidla používaného na úradné účely na území Slovenskej republiky (pohonné hmoty, mýto, údržba, potrebné poistenie).

Článok 5

Záväzky CÚ projektu TEŽ vyplývajúce z rozpočtu projektu podľa časti 2 dohody o TEŽ

V dôsledku uvedených skutočností CÚ projektu TEŽ preberá nasledujúce záväzky vyplývajúce z rozpočtu projektu podľa prílohy 2 dohody o TEŽ:

a) zásobovanie a vybavenie miestnosti technickým zariadením,

b) úhradu všetkých poplatkov za používanie telefónu, faxu, internetu a poštových služieb,

c) prevádzku osobného motorového vozidla na úradné účely mimo územia Slovenskej republiky (pohonné hmoty, mýto, poistenie, odstraňovanie porúch vzniknutých mimo územia Slovenskej republiky).

Článok 6

Personálne zabezpečenie CÚ projektu TEŽ

V súlade s dohodou o TEŽ vedie CÚ projektu TEŽ projektový manažér, ktorému pomáha personál v počte a zložení zodpovedajúcom potrebám projektu.

Článok 7

Výsady a imunity pre zamestnancov CÚ projektu TEŽ

1. Ustanovenia Dohovoru o výsadách a imunitách OSN podpísaného 13. februára 1946 (ďalej len „dohovor OSN“) platia v primeranom rozsahu aj pre CÚ projektu TEŽ, ktorého priestory, kdekoľvek sa nachádzajú, sa považujú za priestory OSN.

2. Zamestnanci OSN pracujúci pre CÚ projektu TEŽ požívajú výsady a imunity prináležiace zamestnancom OSN podľa dohovoru OSN. Rozumie sa tým, že odsek 18 písm. (d), (e), (f) a (g) článku V (Úradníci Organizácie Spojených národov) dohovoru OSN neplatí pre občanov Slovenskej republiky, ktorých OSN získa pre CÚ projektu TEŽ na území tejto krajiny.

3. Na účely projektu budú mať medzinárodní projektoví zamestnanci CÚ projektu TEŽ pracujúci na základe osobitnej pracovnej zmluvy s OSN v Slovenskej republike nárok na výsady a imunity uvedené v oddieloch 18, 19, 20 a 21 článku V (Úradníci) a v oddieloch 22 a 23 článku VI (Znalci poverení poslaním pre OSN) dohovoru OSN.

4. Miestny personál na podporu projektu, ktorý vláda SR poskytne CÚ projektu TEŽ, požíva imunitu pred súdnym konaním pre vyslovené alebo napísané slová a všetky akty, ktoré vykoná v rámci svojej oficiálnej práce na projekte. Tieto osoby majú štatút nezávislých dodávateľov OSN, a preto nebudú zamestnancami OSN. Zmluvný vzťah týchto osôb s OSN vznikne na základe osobitnej pracovnej zmluvy (OPZ), a preto ich vzťah bude podliehať len ustanoveniam tejto OPZ. Počas tejto činnosti budú podliehať dozoru a disciplinárnym opatreniam projektového manažéra.

5. Na účely dohovoru OSN miestni zamestnanci poskytnutí SR, ak budú musieť vycestovať za úradným poslaním mimo SR, budú považovaní za expertov poverených poslaním a budú mať nárok na výsady a imunity definované v článku VI oddieloch 22 a 23 dohovoru OSN.

6. Experti poverení Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN) alebo vládami, ktoré podpísali dohodu o TEŽ, za účasť na práci v rámci projektu TEŽ majú nárok na výsady a imunity počas trvania ich poverenia v Slovenskej republike vrátane obdobia počas ich cestovania uvedené v článku VI dohovoru OSN a v platných zákonoch SR. Delegáti vlád, ktoré podpísali dohodu o TEŽ, ktorí sa zúčastnia na stretnutiach organizovaných CÚ projektu TEŽ, majú nárok na dávky ustanovené v článku IV dohovoru OSN počas plnenia svojich povinností a počas svojej cesty do SR a späť, ako aj na všetky ostatné dávky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

7. Rozumie sa, že výsady a imunity sú udelené týmto úradníkom v záujme OSN, a nie na osobný prospech týchto jednotlivcov. Generálny tajomník má právo zrušiť imunitu ktorémukoľvek úradníkovi v prípade, ak sa domnieva, že táto imunita bude brániť priechodu spravodlivosti a že jej zrušenie nepoškodí záujmy OSN.

Článok 8

Spolupráca

OSN spolupracuje s príslušnými orgánmi s cieľom uľahčiť riadny výkon spravodlivosti, zabezpečiť dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov a zabrániť každému zneužitiu v súvislosti s uvedenými výsadami, imunitami a úľavami.

Článok 9

Poskytovanie tovarov a služieb

1. CÚ projektu TEŽ požíva výsady a imunity na základe uvedeného dohovoru OSN na území SR v súvislosti s výrobkami a službami kúpenými alebo používanými CÚ projektu TEŽ v SR na úradné účely.

2. CÚ projektu TEŽ zaplatí za tovary a služby kúpené alebo používané v SR v platnej mene SR.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda sa uzatvára do 31. decembra 2011, pričom zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení platnosti tejto dohody.

2. Túto dohodu možno zmeniť na základe písomnej dohody zmluvných strán.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu príslušných orgánov SR a nadobudne platnosť 30 dní odo dňa doručenia nóty SR o tomto schválení generálnemu tajomníkovi OSN.

2. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody strácajú platnosť listy podpísané vládou SR a EHK OSN 15. mája 2007.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 27. júla 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku. Obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielov pri výklade alebo aplikácii tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Vážny v. r.

Za Organizáciu Spojených národov:

Ján Kubiš v. r.