Nariadenie vlády č. 342/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-342
Čiastka 120/2009
Platnosť od 28.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.
Znenie 01.09.2009

342

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. augusta 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke“.

2. V § 3 ods. 5 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. marca“.

3. V § 3 ods. 6 sa slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke“.

4. V § 4 ods. 1 sa slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke“.

5. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

a) zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke,“.

6. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

7. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

Poradové
číslo
Názov
výrobku
Druh a veľkosť baleniaKategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 657/2008
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1.jogurt bielytéglik 150 gI150 g0,05280,25
2.jogurt bielytéglik 125 gI125 g0,04730,25
3.mlieko plnotučné neochutenékartón 1 lI250 ml0,09130,05
4.mlieko plnotučné neochutenéfólia-vrecko 1 lI250 ml0,09130,05
5.mlieko plnotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)kartón 1 lI250 ml0,09130,05
6.mlieko polotučné neochutenéfólia-vrecko 1 lI250 ml0,09130,02
7.mlieko polotučné neochutenéPE fľaša 1 lI250 ml0,09130,03
8.mlieko polotučné neochutenékartón 1 lI250 ml0,09130,05
9.mlieko polotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)kartón 1 lI250 ml0,09130,02
10.mlieko polotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)kartón 250 mlI250 ml0,11330,14
11.mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT)kartón 250 mlI250 ml0,11630,23
12.mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mliekatéglik 200 mlI200 ml0,10760,23
13.mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT) (distribúcia cez automaty)téglik 200 mlI200 ml0,14260,29
14.kyslomliečny výrobok ochutený obsahujúci 1 % hmotnosti tuku (distribúcia cez automaty)téglik 250 gII250 g0,15610,33
15.jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou neochutenýplastová fľaštička
4 x 100 g
I200 g0,07870,71
16.jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou ochutenýplastová fľaštička
4 x 100 g
II200 g0,07230,72
17.jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou ochutenýplastová fľaštička
240 g
II240 g0,09080,46
18.kyslomliečny výrobok neochutenýtéglik 200 mlI200 ml0,08260,12
19.kyslomliečny výrobok neochutenýtéglik 200 gI200 g0,08370,12
20.smotanový jogurt ochutenýtéglik 150 mlII150 ml0,05480,29
21.smotanový jogurt ochutenýtéglik 125 gII125 g0,04960,26
22.smotanový jogurt ochutenýtéglik 150 gII150 g0,05650,31
23.jogurtové mlieko ochutenétéglik 200 mlII200 ml0,07830,20
24.jogurt ochutenýtéglik 150 gII150 g0,05150,22
25.acidofilné mliekotéglik 250 mlI250 ml0,10630,21
26.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou bielytéglik 120 gI120 g0,04820,28
27.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou bielytéglik 125 gI125 g0,04730,30
28.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutenýtéglik 120 gII120 g0,05040,31
29.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutenýtéglik 125 gII125 g0,04960,33
30.kyslomliečny výrobok neochutený obsahujúci 1 % hmotnosti tuku (distribúcia cez automaty)téglik 250 gI250 g0,18060,25“.

8. Prílohy č. 2 až 4 sa vypúšťajú.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Robert Fico v. r.