Oznámenie č. 320/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-320
Čiastka 114/2009
Platnosť od 06.08.2009 do30.06.2011
Účinnosť do 30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.

Pôvodný predpis 06.08.2009

320

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 116 ods. 1 písm. b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. júla 2009 č. 4/2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Účelom tohto opatrenia je upraviť udeľovanie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska pre správcovské spoločnosti, otvorené podielové fondy, uzavreté podielové fondy, špeciálne podielové fondy, zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské spoločnosti.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 288/2008 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.