Vyhláška č. 267/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-267
Čiastka 91/2009
Platnosť od 01.07.2009
Účinnosť od 01.07.2009
Aktuálne znenie 01.07.2009

267

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 23. júna 2009

o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska podľa § 91 ods. 5 a § 91a ods. 3 a 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Výkonnosťou konzervatívneho dôchodkového fondu sa rozumie pomer aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. Hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhli tak, že vypočítaný zvyšok, ktorý je nižší ako 0,005, sa zaokrúhľuje nadol a vypočítaný zvyšok, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako 0,005, sa zaokrúhľuje nahor.

(2) Referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu sa rozumie pomer aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia, ktorý sa rovná hodnote jedna.

(3) Porovnanie výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu podľa odseku 1 s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu ustanovenou podľa odseku 2 sa vykonáva v prvý pracovný deň po skončení sledovaného obdobia.

§ 2

(1) Podkladom pre referenčnú hodnotu vyváženého dôchodkového fondu a referenčnú hodnotu rastového dôchodkového fondu (ďalej len „referenčná hodnota“) je skupina finančných nástrojov,1) ktorej zloženie zodpovedá zloženiu majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde; pri zostavovaní referenčnej hodnoty sa pomerné zastúpenie akciovej, dlhopisovej a peňažnej časti referenčnej hodnoty určí vyjadrením v percentách. Výber jednotlivých zložiek referenčnej hodnoty sa vykoná pre akciovú časť referenčnej hodnoty spôsobom podľa odseku 2, pre dlhopisovú časť referenčnej hodnoty spôsobom podľa odseku 3 a pre peňažnú časť referenčnej hodnoty spôsobom podľa odseku 4.

(2) Akciová časť2) referenčnej hodnoty sa určí detailnou špecifikáciou akciových investícií podľa

a) krajín sídla emitentov,

b) odvetvového členenia,

c) finančných indexov,3)

d) meny, v ktorej sú akciové investície denominované, alebo

e) iných kritérií.

(3) Dlhopisová časť4) referenčnej hodnoty sa určí detailnou špecifikáciou dlhopisových investícií podľa

a) typu emitentov dlhových cenných papierov v členení podľa štátov, orgánov miestnej správy, podnikov, bánk a multilaterálnych inštitúcií,

b) odvetvia pri podnikových dlhopisoch,

c) ratingu emitentov dlhových cenných papierov,

d) zostatkovej doby do splatnosti,

e) modifikovanej durácie dlhopisových investícií,

f) meny, v ktorej sú dlhopisové investície denominované, alebo

g) iných kritérií.

(4) Peňažná časť5) referenčnej hodnoty, za ktorú sa na účely tejto vyhlášky považujú aj dlhopisy a iné dlhové cenné papiere6) so splatnosťou do jedného roka, sa určí detailnou špecifikáciou peňažných investícií podľa

a) ratingu emitentov nástrojov peňažného trhu a bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých sú uložené peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch,

b) zostatkovej doby do splatnosti,

c) modifikovanej durácie nástrojov peňažného trhu a peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch alebo

d) iných kritérií.

(5) Pri zostavovaní akciovej, dlhopisovej a peňažnej časti referenčnej hodnoty sa pomerné zastúpenie jednotlivých zložiek podľa odsekov 2 až 4 určí vyjadrením v percentách.

§ 3

(1) Pomerné zastúpenie akciových, dlhopisových a peňažných investícií v majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa môže odchýliť od pomerného zastúpenia akciovej, dlhopisovej a peňažnej časti referenčnej hodnoty podľa § 2 ods. 1 jednotlivo pre každú časť v rozsahu 25 percentuálnych bodov. Odchýlku podľa prvej vety možno prekročiť iba z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, napríklad pri významných ekonomických udalostiach na finančnom trhu, a to najviac po dobu, kým sa nevykonajú všetky opatrenia potrebné na zosúladenie zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a rastovom dôchodkovom fonde so štatútom vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.

(2) Pomerné zastúpenie jednotlivých zložiek majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa môže odchýliť od pomerného zastúpenia príslušných zložiek v akciovej časti referenčnej hodnoty podľa § 2 ods. 2, v dlhopisovej časti referenčnej hodnoty podľa § 2 ods. 3 a v peňažnej časti referenčnej hodnoty podľa § 2 ods. 4 jednotlivo pre každú zložku v rozsahu 25 percentuálnych bodov. Odchýlku podľa prvej vety možno prekročiť iba z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, napríklad pri významných ekonomických udalostiach na finančnom trhu, a to najviac po dobu, kým sa nevykonajú všetky opatrenia potrebné na zosúladenie zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a rastovom dôchodkovom fonde so štatútom vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu.

(3) Porovnanie zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde so zložením referenčnej hodnoty podľa odsekov 1 a 2 a § 2 sa vykonáva v prvý pracovný deň po skončení sledovaného obdobia.

§ 4

Sledovaným obdobím sa na účely tejto vyhlášky rozumie posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Každé nasledujúce sledované obdobie začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prvé sledované obdobie začína plynúť 1. júla 2009.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.


Ivan Šramko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 81 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 85 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 81 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 85 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 85 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 81 ods. 3 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.