Vyhláška č. 244/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-244
Čiastka 85/2009
Platnosť od 18.06.2009
Účinnosť od 20.06.2009
Aktuálne znenie 20.06.2009

244

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 10. júna 2009

o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Subjektom, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, sú Rudné bane, štátny podnik, Banská Bystrica.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.


Ľubomír Jahnátek v. r.