Oznámenie č. 174/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-174
Čiastka 68/2009
Platnosť od 22.05.2009
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.

Pôvodný predpis 22.05.2009

174

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.