Redakčné oznámenie č. r1/c128/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-c128-r1
Čiastka 128/2008
Platnosť od 29.08.2008
Pôvodný predpis 29.08.2008

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

V prílohe č. 1a má byť tabuľka správne uvedená takto:

Zdroje hlukuAkčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea)Vonkajšie prostredie s osobitnou
ochranou pred hlukomb)
 LdvnLnocLdvnLnoc
priemysel55405035
letiská65555540
pozemné komunikácie65556050
železničné dráhy60505545
“.