Vyhláška č. 74/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-74
Čiastka 28/2008
Platnosť od 06.03.2008 do31.01.2012
Účinnosť od 15.03.2008 do31.01.2012
Zrušený 19/2012 Z. z.
Znenie 15.03.2008

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. februára 2008,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:


§ 1

(1) Identifikácia psa, mačky alebo fretky1) sa vykoná najneskôr

a) do osem týždňov veku,

b) pred uvedením na trh,

c) pred prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby,

d) do jedného mesiaca pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“).

(2) Identifikované spoločenské zviera1) pri premiestňovaní medzi členskými štátmi Európskej únie alebo pri spätnom dovoze z tretieho štátu sprevádza správne vyrobený, vydaný, vyplnený a registrovaný pas spoločenského zvieraťa.2)

§ 2

(1) Žiadosť o pridelenie sériových čísiel pasov spoločenských zvierat (ďalej len „pas“) obsahuje

a) meno, priezvisko a miesto podnikania žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,

b) identifikačné číslo žiadateľa, ak mu bolo pridelené,

c) opis ochranných prvkov, ktoré sa používajú pri výrobe pasov na zabezpečenie proti falšovaniu, vrátane ich lokalizácie,

d) pas na overenie jeho súladu so vzorom,2)

e) kópiu oprávnenia prevádzkovať živnosť, kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu iného dokladu preukazujúceho predmet podnikania zhodný alebo súvisiaci s výrobou pasov,

f) počet pasov, pre ktoré sa žiada pridelenie sériových čísiel pasov; počet nesmie prekročiť šesťmiestne číslo.

(2) Prílohou k žiadosti súkromného veterinárneho lekára3) o poverenie na vydávanie pasov je

a) osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti,4)

b) kópia dodacieho listu čítacieho zariadenia, ktorým možno odčítavať údaje z elektronických identifikačných systémov podľa príslušných technických noriem,5) alebo potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o preukázaní držby funkčného čítacieho zariadenia.

(3) Pri vydávaní pasu poverený veterinárny lekár vyplní časti I až III pasu a v časti XI pasu uvedie dátum vydania pasu a potvrdí ho odtlačkom pečiatky a podpisom.

§ 3

(1) Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat (ďalej len „databáza“) obsahuje

a) evidenciu všetkých pasov pridelených na kontá poverených veterinárnych lekárov; kontom je vymedzený elektronický priestor v centrálnom registri spoločenských zvierat určený na prideľovanie pasov,

b) údaje o vlastníkovi spoločenského zvieraťa, opis a identifikáciu spoločenského zvieraťa, údaje o vakcinácii proti besnote, výsledky sérologického testu a údaje o inej vakcinácii,

c) údaje o dátume vydania pasu a o dátume jeho zrušenia,

d) údaje o poverenom veterinárnom lekárovi, ktorý pas vydal alebo zrušil.

(2) Poverený veterinárny lekár nahlási prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat sériové čísla všetkých nadobudnutých pasov na ich zapísanie na jeho konto. Spôsob nahlasovania sériových čísiel nadobudnutých pasov určí a zverejní prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat.

(3) Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat pridelí orgánom veterinárnej správy a povereným veterinárnym lekárom prístupové meno a heslo, ktoré je pre každého jedinečné a umožňuje prístup do centrálneho registra spoločenských zvierat v rozsahu priznaných prístupových práv.

(4) Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat vymedzí konto pre každého povereného veterinárneho lekára.

§ 4

(1) Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu prijatých, vydaných a zrušených pasov (ďalej len „evidencia“) spôsobom znemožňujúcim zmenu alebo vymazanie údajov v evidencii bez možnosti ich zistenia. Ak sa na tento účel používa výhradne elektronická evidencia, poverený veterinárny lekár použije na jej vedenie počítačový program, ktorý znemožňuje vymazať alebo meniť údaje bez trvalého záznamu predchádzajúceho údaja a zabezpečuje pravidelné zálohovanie dát spôsobom, ktorý znižuje riziko ich súbežného poškodenia s dátami vedenými v počítači alebo na serveri.

(2) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o prijatých pasoch:

a) poradové číslo záznamu o prijatí pasu,

b) dátum prijatia pasu od jedného výrobcu pasu,

c) počet prijatých pasov a ich sériové čísla,

d) meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu pasu.

(3) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o vydaných a zrušených pasoch:

a) poradové číslo záznamu o vydaní alebo zrušení pasu,

b) dátum vydania alebo zrušenia pasu,

c) sériové číslo pasu,

d) údaje o vlastníkovi spoločenského zvieraťa, pre ktoré bol vydaný pas,

e) opis spoločenského zvieraťa,

f) identifikáciu spoločenského zvieraťa,

g) dôvod zrušenia pasu.

(4) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o veterinárnych úkonoch:

a) poradové číslo záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,

b) dátum záznamu o vykonanom veterinárnom úkone,

c) údaje o vakcinácii proti besnote,

d) údaje o inej vakcinácii.

(5) Poverený veterinárny lekár vedie v evidencii najmenej tieto údaje o výsledku sérologického testu na besnotu:

a) poradové číslo záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote,

b) dátum záznamu o výsledku sérologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote,

c) číslo pasu, v ktorom sa vykonal záznam,

d) číslo nezameniteľného označenia testovaného spoločenského zvieraťa,

e) dátum odberu vzorky,

f) číslo výsledku laboratórneho vyšetrenia,

g) zistený titer,

h) názov a adresu laboratória, ktoré vykonalo test.

(6) Poverený veterinárny lekár poskytne prevádzkovateľovi centrálneho registra spoločenských zvierat súčinnosť potrebnú pre riadnu prevádzku centrálneho registra spoločenských zvierat.

§ 5

Prevádzkovateľ centrálneho registra spoločenských zvierat oznámi Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) každé nahlásenie čísla

a) pasu, ktoré je v databáze už zaregistrované,

b) pasu, ktoré nie je v súlade s prideleným sériovým číslom pasu,

c) mikročipu a jeho typ, ktorý je v databáze už pridelený spoločenskému zvieraťu, okrem záznamu v časti „Zrušené pasy“.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.


Zdenka Kramplová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39) v platnom znení.

2) Rozhodnutie Komisie č. 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41).

3) § 2 zákona č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 6 zákona č. 442/2004 Z. z.

5) ISO 11784: 1996 Radio frequency identification of animals – Code structure a ISO 11785: 1996 Radio frequency identification of animals – Technical concept.