Opatrenie č. 620/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-620

(v znení č. 411/2010 Z. z.)

Čiastka 208/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.11.2010 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.
Znenie 01.11.2010

620

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) štátne rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,

b) štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,

c) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8c ods. 3 písm. b) zákona.

(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na nakladanie s informačno-technickými prostriedkami používanými Policajným zborom podľa osobitných predpisov1) a majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie.2)

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť správcov uvedených v § 1 ods. 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a zákona sa vzťahuje na hnuteľné veci štátu

a) s cenou vedenou v účtovníctve3) (ďalej len „účtovná cena“) v rozpätí od 5 000 eur do 50 000 eur za jednotlivú vec, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do užívania, s výnimkou prevodov vlastníctva na účely podľa § 11 ods. 7 zákona,

b) s účtovnou cenou nad 50 000 eur za jednotlivú vec, ak cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 5 000 eur, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu s účtovnou cenou vyššou ako 5 000 eur za jednotlivú vec do správy iných správcov, ako je ministerstvo alebo správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu s účtovnou cenou vyššou ako 5 000 eur za jednotlivú vec do správy iných správcov, ako je ministerstvo alebo správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných veci štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu a výpožička nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak hnuteľné veci štátu s účtovnou cenou vyššou ako 50 000 eur za jednotlivú vec sú prenechané do nájmu inému nájomcovi ako ministerstvu.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 ods. 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky nehnuteľný majetok štátu osobám uvedeným v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona okrem ministerstva alebo správcov uvedených v § 1 ods. 1 tohto opatrenia.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 319/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu,

2. opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 381/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Kaliňák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

§ 10 ods. 20 Trestného poriadku.

2) Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3) § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.