Vyhláška č. 548/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-548
Čiastka 194/2008
Platnosť od 13.12.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2012
Zrušený 314/2012 Z. z.
Znenie 01.01.2009

548

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008,

ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 7 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje postup pri

a) pravidelnej kontrole kotlov,

b) individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy,

c) pravidelnej kontrole klimatizačných systémov.

§ 2

Postup pri pravidelnej kontrole kotlov

Pri pravidelnej kontrole kotla postupuje odborne spôsobilá osoba takto:

a) identifikuje kotol v rozsahu podľa prílohy č. 1,

b) skontroluje dokumentáciu kotla a povinnosti z nej vyplývajúce,

c) vizuálne skontroluje kotol a zhodnotí

1. únik paliva alebo teplonosnej látky,

2. vonkajší stav kotla, najmä tepelnej izolácie, oplechovania, netesnosti spalinovodu,

3. znečistenie spaľovacej komory, horákov a teplovýmenných plôch,

4. funkčnosť armatúr a stav ostatných častí, vyžadujúcich pravidelnú údržbu,

5. kvalitu teplonosnej látky, najmä čistotu obehovej vody,

6. funkčnosť meracích prístrojov,

7. systém riadenia kotla podľa návodu výrobcu kotla a podľa projektu vykurovacej sústavy,

d) zhodnotí údržbu zo zjavných stôp po údržbových prácach a z kontroly dokladov o údržbe a opravách,

e) skontroluje funkčnosť kotla, vykoná skúšku, či kotol plní všetky funkcie v prevádzke podľa návodu dodávateľa; skúška sa vykoná počas prevádzky, keď je zabezpečený dostatočný odber tepla počas celej doby trvania skúšky, a na kotloch na tekuté palivá sa overí dosiahnutie najvyššieho a najnižšieho výkonu a automatická prevádzka s bežným prevádzkovým výkonom,

f) zistí účinnosť kotla a porovná ju s hodnotami podľa prílohy č. 2,

g) vypracuje správu z kontroly.

§ 3

Postup pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy

(1) Pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy postupuje odborne spôsobilá osoba takto:

a) skontroluje kotol podľa § 2,

b) skontroluje vnútorné rozvody tepla a teplej vody, ak je jej príprava zabezpečovaná kontrolovaným kotlom,

c) posúdi výkon kotla vzhľadom na potrebu tepla budovy,

d) navrhne opatrenia na nahradenie kotla, iné úpravy vykurovacej sústavy alebo alternatívne riešenie, ak je to potrebné,

e) vypracuje správy z kontroly.

(2) Kontrola vnútorných rozvodov tepla a teplej vody obsahuje

a) kontrolu dokumentácie vnútorných rozvodov tepla a teplej vody a povinnosti z nej vyplývajúce,

b) prehliadku vnútorných rozvodov tepla a teplej vody pozostávajúcu z kontroly

1. hlavných komponentov rozvodov tepla vrátane prvkov merania a riadenia,

2. ovládacích prvkov a systému regulácie vykurovacej sústavy podľa návodu na prevádzku, obsluhu, údržbu a využívanie vykurovacej sústavy, vnútornej teploty, vykurovacích kriviek, teplotných útlmov,

3. vykurovacích telies,

4. tepelnej izolácie rozvodov tepla podľa osobitného predpisu,1)

5. kvality teplonosnej látky, najmä čistoty obehovej vody,

c) hodnotenie údržby vnútorných rozvodov tepla a teplej vody zo zistenia zjavných stôp uskutočňovania údržbových prác a identifikácie dokladov o údržbe a opravách,

d) porovnanie skutočného využívania budovy s projektovaným využívaním budovy,

e) porovnanie skutočného využívania rozvodov tepla s projektovaným využívaním rozvodov tepla,

f) zistenie súčasnej potreby tepelného výkonu na vykurovanie budovy a na prípravu teplej vody, ak je jej príprava zabezpečovaná kontrolovaným kotlom,

g) vypracovanie správy z kontroly.

§ 4

Postup pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

Kontrolu klimatizačného systému vykoná odborne spôsobilá osoba takto:

a) identifikuje klimatizačný systém v rozsahu podľa prílohy č. 3,

b) skontroluje dokumentáciu a povinnosti z nej vyplývajúce,

c) vykoná prehliadku klimatizačného systému, ktorá pozostáva z

1. overenia zhody inštalovaných komponentov s projektovou dokumentáciou,

2. identifikácie teplotného rozdielu medzi vstupom a výstupom chladiacich agregátov,

3. identifikácie neprimeraného hluku a vibrácií počas chodu chladiacich agregátov,

4. kontroly úplnosti a neporušenosti tepelnej izolácie na potrubí chladiva,

5. kontroly správnej funkcie prívodu vonkajšieho vzduchu a odvodu ohriateho vzduchu,

6. kontroly vzduchovodov vrátane uzatváracích, regulačných a požiarnych klapiek najmä neporušenosti vzduchovodov, funkčnosti klapiek,

7. kontroly systému riadenia, napríklad snímačov teploty, servopohonov ovládania armatúr a vzduchových klapiek, časovacích zariadení,

d) vyhodnotí údržbu zo zjavných stôp po údržbových prácach a z vedenia dokumentácie o údržbe a opravách,

e) skontroluje funkčnosť klimatizačného systému, pri ktorej vykoná skúšku, či klimatizačný systém plní v prevádzke všetky funkcie podľa návodu dodávateľa, a overí možnosť dosiahnutia najvyššieho a najnižšieho výkonu a porovnanie automatickej prevádzky s bežným prevádzkovým výkonom; skúšku vykoná počas prevádzky, keď je zabezpečený dostatočný odber chladu a tepla,

f) vyhodnotí spotrebu energie na prevádzku klimatizačného systému, posúdi výkon klimatizačného systému vzhľadom na potrebu chladu budovy a navrhne opatrenia na nahradenie klimatizačného systému, úpravy klimatizačného systému alebo alternatívne riešenie podľa príslušného technického predpisu,2)

g) vypracuje správu z kontroly.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


v z. Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 548/2008 Z. z.

Identifikácia kotla

Typ palivatekutétuhé
Výkon 0<100 kW ≥100 kW 0<100 kW ≥ 100 kW
VlastníkPP PP
Adresa vlastníkaPPPP
PrevádzkovateľPPPP
Adresa prevádzkovateľaPPPP
Adresa budovy, v ktorej je kotol umiestnenýPPPP
Označenie kotlaPPPP
Druh palivaPPPP
Spôsob dávkovania paliva, ručne alebo automaticky PPPP
Výrobca kotlaPPPP
Typ kotlaPPPP
Výrobné číslo kotlaPPPP
Rok výroby kotlaPPPP
Najvyšší príkon kotla alebo sumárny výkon horákov VPVP
Menovitý výkon podľa § 2 zákona č. 17/2007 Z. z.PPPP
Najnižší príkonVVVV
Najnižší výkonVPVP
Kondenzačný/nekondenzačnýPPPP
Spôsob odvodu spalín prirodzený alebo nútený (spalinový ventilátor)PPPP
Spôsob prívodu vzduchu atmosférický alebo pretlakovýPPPP
Označenie CEPPPP
Výrobca horáka, ak je kotol vybavený horákom dodatočnePPPP
Typ horákaPPPP
Výrobné číslo horákaPPPP
Rok výroby horákaPPPP
Typ výkonovej regulácie jednostupňová, viacstupňová alebo plynuláPPPP
Teplonosné médium – teplá voda, horúca voda, para alebo iné PPPP
Spôsob využitia kotla na vykurovanie, prípravu teplej vody alebo iné využitiePPPP

Vysvetlivky: P – povinný údaj, V – voliteľný údaj.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 548/2008 Z. z.

A. Účinnosť pre kotly s menovitým výkonom do 100 kW

1. Všeobecne

1.1. Pri zistení účinnosti kotla sa zohľadní len komínová strata. Ďalšie straty ako napr. strata mechanickým a chemickým nedopalom a strata sálaním do okolia sa zanedbajú. Účinnosť kotla sa zistí odpočítaním komínovej straty v percentách od hodnoty 100 %.

1.2. Ak je kotol určený na rôzne druhy paliva, účinnosť sa zistí pre každé palivo, ktoré je v čase kontroly k dispozícii a ktoré je v súlade so špecifikáciou výrobcu.

2. Zistenie komínovej straty

2.1. Komínová strata sa zistí nepriamou metódou podľa príslušných technických predpisov3) na základe nameraných a zistených údajov uvedených v tabuľkách:

merané veličiny
obsah kyslíka, resp. obsah oxidu uhličitého
obsah oxidu uhoľnatého
teplota spalín
teplota spaľovacieho vzduchu
zistené údaje
názovmetóda výpočtu
obsah oxidu uhličitéhovýpočtom z najvyššieho obsahu CO2 v palive, nameraného obsahu kyslíka a nameraného obsahu oxidu uhoľnatého
komínová stratavýpočtom z teploty spalín, teploty spaľovacieho vzduchu, obsahu kyslíka, resp. obsahu oxidu uhličitého a parametrov paliva

2.2. Pred meraním sa skontroluje, či sú splnené potrebné podmienky na to, aby sa počas merania nevyskytla žiadna porucha, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť jeho priebeh.

2.3. Na vykonanie merania sa môžu využiť inštalované prevádzkové meracie prístroje alebo vlastné meracie prístroje.

2.4. Pri meraní veličín potrebných na výpočet komínovej straty sa postupuje podľa týchto zásad:

a) meranie je možné začať až vtedy, keď je kotol v ustálenej prevádzke s konštantným prietokom paliva a spaľovacieho vzduchu; pri kotloch na tuhé palivá s občasným prikladaním paliva a pri násypných kotloch sa s meraním začne až po dostatočnom rozhorení paliva a po ustálení prevádzkových parametrov, pričom sa prihliada na spôsob prevádzky kotla, najmä na nepretržitú alebo prerušovanú prevádzku a na používané palivo,

b) meracia sonda sa umiestni do otvoru v spalinovode za poslednou teplovýmennou plochou kotla, aby nedochádzalo k riedeniu spalín a skresľovaniu nameraných hodnôt; otvor musí byť vyhotovený podľa príslušných technických predpisov,3)

c) meranie sa vykoná opakovane, najmenej trikrát v intervale 10 minút pri menovitom výkone kotla alebo pri najbližšom možnom výkone a na výpočet sa použijú priemery z nameraných hodnôt.

3. Porovnanie účinnosti s normatívnou hodnotou

3.1. Hodnota účinnosti zistená podľa bodu 1.1. sa porovná s hodnotami uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

Výkon kotla
[kW]
Najnižšia účinnosť kotla [%]
Tekuté palivoTuhé palivo
Zemný plyn,
propán-bután
OstatnéKondenzačný
kotol
Biomasa KoksBriketyČierne
uhlie
Hnedé uhlie
triedené
Hnedé uhlie
netriedené
od 20 do 100898393717371727066

3.2. Výsledok porovnania účinnosti s normatívnou hodnotou je základom pre návrh odporúčaní v správe z kontroly.

B. Účinnosť pre kotly s menovitým výkonom od 100 kW vrátane

1. Všeobecne

1.1. Pri zistení účinnosti kotla sa uvažuje komínová strata, strata mechanickým a chemickým nedopalom a strata sálaním do okolia. Účinnosť kotla sa zistí odpočítaním strát v percentách od hodnoty 100 %.

1.2. V prípade kotla, ktorý môže používať rôzne druhy paliva, sa účinnosť zistí pre každé palivo, ktoré je v čase kontroly k dispozícii a ktoré je v súlade so špecifikáciou výrobcu.

2. Zistenie účinnosti kotla

2.1. Účinnosť kotla sa zistí

a) nepriamou metódou podľa príslušných technických predpisov;3) komínová strata sa zistí podľa prílohy č. 2 a

b) priamou metódou z výsledkov prevádzkových meraní podľa príslušných technických predpisov.3)

2.2. Ak je rozdiel hodnôt účinnosti kotla zistený podľa bodu 2.1. písm. a) a bodu 2.1. písm. b) väčší ako 3 %, je potrebné rozdiel analyzovať a zdôvodniť.

2.3. Ak nie sú k dispozícii údaje na zistenie účinnosti kotla priamou metódou, je možné použiť len nepriamu metódu.

3. Porovnanie účinnosti kotla s normatívnymi hodnotami

3.1. Hodnota účinnosti zistená podľa bodu 2 sa porovná s normatívnymi hodnotami podľa osobitného predpisu.4)

3.2. Výsledok porovnania účinnosti s normatívnou hodnotou je základom pre návrh odporúčaní v správe z kontroly.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 548/2008 Z. z.

Identifikácia klimatizačného systému

Všeobecné údaje
Vlastník V
Adresa vlastníkaV
PrevádzkovateľV
Adresa prevádzkovateľaV
Adresa budovy, v ktorej je klimatizačný systém umiestnenýP
Celková podlahová plocha budovyP
Obstavaný priestor budovy P
Vek budovyP
Nadmorská výškaP
Projektovaná vonkajšia teplotaP
Charakter využívania budovyP
Výška budovyP
Typ tepelnej izolácie budovyP
Stav tepelnej izolácie budovyP
Zoznam klimatizovaných zónP
Časový rozvrh obsadenostiP
Rok inštalácie klimatizačného systémuP
Projekt klimatizačného systému P
Funkčná schémaP
Typ regulačného systémuP
Opis zdroja chladu
Počet inštalovaných chladiacich jednotiek P
Typy a technické parametre chladiacich jednotiekP
Celkový inštalovaný menovitý výkonP
ChladivoP
Funkčná schéma strojovne chladiaceho zariadeniaP
Technické parametre výmenníkov chladuP
Opis rozvodu chladu a izolácie potrubíP
Decentralizované zdroje chladuP
Opis strojovne vzduchotechniky
Počet inštalovaných vzduchotechnických zariadení P
Typy a technické parametre ventilátorovP
Filtrácia vzduchuP
Funkčná schéma vzduchotechnikyP
Opis zariadenia pre prívod čerstvého vzduchuP
Opis rozvodu upraveného vzduchu vrátane vyhotovenia a regulácie výduchových otvorovP
Objemy výmeny vzduchu v jednotlivých zónachP
Regulácia systému klimatizácie
Zoznam klimatizovaných priestorov budovy s vyznačením vykonávanej práce P
Zoznam subsystémov regulácie po zónach budovyP
Schéma regulácie jednotlivých zón s vyznačením snímačov a akčných členovP
Časovanie regulácie v jednotlivých zónachP
Kontrola nastavení parametrov regulácie – teplota, čas, vykurovanie, chladenieP
Blokovanie systémov vykurovania a chladeniaP
Spôsob riadenia, možnosti zásahu užívateľaP
Subjektívne hodnotenie užívateľov budovyP

Vysvetlivky: P – povinný údaj, V – voliteľný údaj.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2005 Z. z. o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách.

2) Napríklad EN 15243 Vetranie budov. Výpočet teploty v miestnosti, tepelnej záťaže a potreby energie pre budovy s klimatizáciou.

3) Napríklad EN 15378 Systémy vykurovania v budovách – Inšpekcia kotlov a vykurovacích sústav.

4) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.