Vyhláška č. 543/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-543
Čiastka 193/2008
Platnosť od 13.12.2008
Najbližšie účinné znenie 01.01.2009
Pôvodný predpis 13.12.2008

543

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. novembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „80 Sk za hodinu alebo 640 Sk“ nahrádzajú slovami „2,66 eura za hodinu alebo 21,25 eura“.

2. V § 3 ods. 4 sa slová „v sume 40 Sk za hodinu, najviac 320 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume 1,33 eura za hodinu, najviac 10,63 eura“.

3. V § 5 sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „2 eurá“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.