Opatrenie č. 521/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-521
Čiastka 188/2008
Platnosť od 10.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.
Znenie 01.01.2009

521

OPATRENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z 25. novembra 2008

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú na účely tohto opatrenia štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ku ktorým ministerstvo vykonáva funkciu zriaďovateľa podľa § 8c ods. 3 písm. a) a b) zákona.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej techniky, telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých obstarávacia cena je vyššia ako 3 319,39 eura alebo zostatková cena je vyššia ako 1 659,70 eura, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia vymieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia s inými správcami, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky nehnuteľné veci štátu vypožičiavateľom uvedeným v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 398/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Marek Maďarič v. r.