Oznámenie č. 409/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska Jarovce-Kittsee

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-409
Čiastka 149/2008
Platnosť od 25.10.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Pôvodný predpis 25.10.2008

409

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2008 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska Jarovce-Kittsee.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.