Nariadenie vlády č. 367/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-367
Čiastka 136/2008
Platnosť od 25.09.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Aktuálne znenie 01.01.2009

367

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa slová „v Sk/m3“ nahrádzajú slovami „v eurách/m3“.

2. V § 4 ods. 1 sa slová „v Sk za 1 kWh“ nahrádzajú slovami „v eurách za 1 kWh“.

3. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „1,00 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0332 eura/m3“.

4. V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:

b) odbery ustanovené osobitným predpisom7) a na odbery na napájanie a na ošetrovanie hospodárskych zvierat 0,0232 eura/m3,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

5. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „0,80 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0266 eura/m3“.

6. V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „3,00 Sk/m3“ nahrádzajú slovami „0,0996 eura/m3“.

7. V § 11 ods. 4 sa slová „do 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 9 958 eur“.

8. V prílohe č. 1 písmeno b) znie:

b) odbery ustanovené podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona“.

9. V prílohe č. 1 bod 4.1. znie:

„4.1. Údaje o povolenom množstve odberu a výpočet výšky poplatku (pre poplatkové oznámenie)

Účel odberuPovolený odber
[m3/rok]
Predpokladaný
odber

[m3/rok]
Jednotková
výška poplatku

[€/m3]
Predpokladaná
výška poplatku
[€]
a) verejné vodovody
[§ 6 ods. 2 písm. a) zákona]
  0,0332 0
b) odbery ustanovené osobitným
predpisom a na odbery na
napájanie a na ošetrovanie
hospodárskych zvierat
[§ 6 ods. 2 písm. b) zákona]
  0,0232 0
c) geotermálne vody
[§ 6 ods. 2 písm. c) zákona]
  0,0266 0
d) ostatné použitie
[§ 6 ods. 2 písm. d) zákona]
  0,0996 0
Odbery za zdroj spolu (a + b + c + d)  0

10. V prílohe č. 1 piaty bod znie: „5. Skutočné odobraté množstvo podzemnej vody pre poplatkové priznanie a výška poplatku

a) verejné vodovody

b) odbery ustanovené podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona

c) geotermálne vody a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie

d) ostatné použitie

Číslo
riadku
Číslo
mesiaca
Skutočný
odber podľa
druhu použitia
[m3]
Skutočný
odber
[m3]

a)+b)+c)+d)
Spo-
platnené
za rok 
[m3]
Poplatok za odber
podľa druhu použitia €/m3
Poplatok
spolu 
Poznámka
  a)b)c)d)  a)
0,0332/
m3
b)
0,0232/
m3
c)
0,0266/ 
m3
d)
0,0996/
m3
  
123 4567891011121314
01I            
02II            
03III            
04IV            
05V            
06VI            
07VII            
08VIII            
09IX            
10X            
11XI            
12XII            
13Maximálny
mesačný
odber
xxxx xxxxxx 
14Za rok spolu            

Vysvetlivky:

Odberateľ vyplní stĺpce 3 až 6.

Do riadkov 01 až 12 a stĺpcov 3 až 6 odberateľ vyplní hodnotu mesačných odberov podľa druhu použitia za 12 mesiacov roka, za ktorý podáva poplatkové priznanie.

Ak súčet jednotlivých odberov v jednom mesiaci bude väčší ako 1 250 m3, bude odber spoplatnený v celom ročnom objeme.

Ak súčet jednotlivých odberov v každom mesiaci sa bude rovnať alebo bude menší ako 1250 m3, odber v žiadnom mesiaci nebude spoplatnený.“.

11. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.

SADZBY NA VÝPOČET POPLATKOV ZA VYPÚŠANIE ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD, KONCENTRAČNÉ LIMITY A BILANČNÉ LIMITY

UkazovateľSymbolSadzba

€/kg
Koncentračný
limit

mg/l
Bilančný limit

kg/rok
V roku
2006
až 2008 3)
Od roku
2009 3)
Chemická spotreba kyslíka dichromanomCHSKcr0,1992 0,398330 7010 000 10 00075 %100 %
Chemická spotreba kyslíka dichromanom
pre vody z výroby celulózy, papiera,
zo zušľachťovania bavlnených
a ľanových textílií
CHSKcr0,0996 40 10 000 75 %100 %
Nerozpustené látkyNL 1)0,09963010 000100 %100 %
Fosfor celkovýPcelk3,3194 3,31942 12 000 – 7 500 viac ako 7 50075 %100 %
Dusík celkovýNcelk0,4979
0,4979
15
10
10 000 – 75 000
nad 75 000
75 %100 %
Dusík amoniakálnyN- NH4 2) 0,497915nad 2 00075 %100 %
Rozpustné anorganické soliRAS 0,01661 100 20 000 100 %100 %
Absorbovateľné organicky viazané halogény AOX 6,63880,21580 %100 %
Ortuť Hg 497,90880,0020,480 %100 %
Kadmium Cd 99,58180,01280 %100 %

Vysvetlivky:

1) Poplatok za tento ukazovateľ platí len pre znečisťovateľov, ktorí neplatia poplatok za CHSKcr alebo ak koncentrácia NL je vyššia ako trojnásobok koncentrácie CHSKcr.

2) Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky pre spoplatnenie v ukazovateľoch Ncelk a N-NH4, od bilančnej hodnoty Ncelk sa odpočíta bilančné množstvo N-NH4. Tento rozdiel sa použije ako základ pre určenie výšky poplatku.

3) Z vypočítanej celkovej výšky poplatkov v určených časových obdobiach platia poplatky v uvedených percentách.“.

12. V prílohe č. 4 Tabuľka údajov pre poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd znie:

12345678
Ukazovateľ Počet
vzoriek
Priemerná
ročná
koncentrácia
mg/l
Ročná
bilančná
hodnota
kg/rok
Odpočet
znečistenia

odoberanej
povrchovej
vody


mg/l kg/rok
Ročná
bilančná
hodnota

po odpočte


kg/rok
Sadzba
poplatkov

€/kg
Vypočítaná
suma preddavku
ročných poplatkov
€/rok
CHSKCr      0,0996/
0,1992/
0,3983
 
NL      0,0996 
Pcelk.      3,3194 
Ncelk.      0,4979 
N-NH4      0,4979 
RAS      0,0166 
AOX      6,6388 
Hg      497,9088 
Cd      99,5818 
Spolu preddavok (v €/rok) 
Preddavok po odpočte zníženia sumy poplatkov podľa § 9 (€/rok) 

“.

13. V prílohe č. 5 Tabuľka skutočného znečistenia vypustených odpadových vôd a výpočet výšky poplatkov znie:

12345678
UkazovateľPočet
vzoriek
Priemerná
ročná
koncen tráciamg/l
Ročná
bilančná
hodnotakg/rok
Odpočet
znečistenia

odoberanej
vody

mg/l kg/rok
Ročná
bilančná
hodnota
po odpočte


kg/rok
Sadzba
poplatkov
€/kg
Vypočítaná
suma
skutočnosti
poplatkov

€/rok
CHSKCr      0,0996/
0,1992/
0,3983
 
NL      0,0996 
Pcelk.      3,3194 
Ncelk.      0,4979 
N-NH4      0,4979 
RAS      0,0166 
AOX      6,6388 
Hg      497,9088 
Cd      99,5818 
Spolu skutočná výška poplatkov (v €/rok) 
Poplatky po odpočte zníženia sumy podľa § 9 (€/rok) 

“.

14. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.

POČETNOSŤ KONTROLNÝCH ODBEROV VZORIEK VYPÚŠANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A ICH ROZBOROV

Podľa ročnej výšky poplatkov (bez zníženia)Intervaly
sledovania
do 16 597 € 6-krát za rok
do 33 194 € 8-krát za rok
do 66 388 € 10-krát za rok
do 165 967 €12-krát za rok
do 331 939 €16-krát za rok
nad 331 939 €24-krát za rok

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.