Nariadenie vlády č. 36/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-36
Čiastka 15/2008
Platnosť od 01.02.2008 do31.03.2009
Účinnosť od 15.02.2008 do31.03.2009
Zrušený 114/2009 Z. z.
Znenie 15.02.2008

36

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. januára 2008,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe sa mení takto:

1. § 5 znie:

㤠5

(1) Platbu na odrody tabaku Virginia alebo Burley možno poskytnúť žiadateľovi na základe výšky jeho kvóty na tabak k 31. decembru 2005.

(2) Platbu na odrody tabaku podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe žiadosti podanej na rok 2008.“.

2. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2008.


Robert Fico v. r.