Nariadenie vlády č. 336/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-336
Čiastka 127/2008
Platnosť od 28.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008
Aktuálne znenie 01.09.2008

336

NARIADENE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 2008,

ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Dávka v hmotnej núdzi je

a) u jednotlivca 1 760 Sk mesačne,

b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 300 Sk mesačne,

c) u dvojice bez detí 3 060 Sk mesačne,

d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 4 520 Sk mesačne,

e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 4 800 Sk mesačne,

f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 6 060 Sk mesačne.

§ 2

Suma uvedená v § 10 ods. 3 a 5 zákona je 390 Sk mesačne.

§ 3

Príspevok na bývanie je

a) 1 570 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

b) 2 510 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Robert Fico v. r.