Zákon č. 284/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-284

(v znení č. 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 110/2008
Platnosť od 31.07.2008
Účinnosť od 20.05.2018
Aktuálne znenie 20.05.2018

284

ZÁKON

z 2. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Úvodné ustanovenia

(1) Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť.1)

(2) Nehoda s hromadným postihnutím osôb je každá udalosť, kde počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je tri a viac.“.

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Stanica záchrannej zdravotnej služby je stacionárne pracovisko, na ktorom sa zdržiava zásahová skupina záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby mimo času výjazdu; nie je vytvorená na príjem tiesňového volania a je vybavená komunikačnými prostriedkami v neprerušenej prevádzke na spojenie s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.

(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, stanica záchrannej zdravotnej služby a ambulancia záchrannej zdravotnej služby musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené v súlade so svojím odborným zameraním.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

(1) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v rámci zásahového územia podľa § 2 ods. 5.

(2) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 sa riadi pokynmi koordinačného strediska.

(3) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby okrem úloh podľa osobitného predpisu6) je povinné

a) riadiť, koordinovať a vyhodnocovať činnosť záchrannej zdravotnej služby tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,

b) zabezpečiť technické podmienky na telekomunikačné prepojenie a prenos informácií s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby príslušnými zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému,

c) zabezpečiť dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie vrátane zvukového záznamu,

d) uchovávať dokumentáciu príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie vrátane zvukového záznamu 20 rokov odo dňa ich vzniku,

e) podieľať sa v spolupráci s koordinačným strediskom na koordinovanom postupe na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti pri nehode s hromadným postihnutím osôb,

f) zabezpečiť na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti materiálno-technické vybavenie, jeho vyhovujúci stav, úplnosť, kontrolu expirácie a dopravu na miesto zásahu pri odstraňovaní následkov nehody s hromadným postihnutím osôb,

g) zabezpečiť odbornú prípravu svojich zamestnancov.

(4) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je oprávnené vydať pokyn poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné.

(5) Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa odseku 3 písm. a) neodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na požiadanie vydať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie.“.

4. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

a) zásady riadenia, koordinácie a vyhodnocovania činnosti záchrannej zdravotnej služby,“.

5. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) zásady krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci.“.

6. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný

a) vytvoriť a personálne zabezpečiť systém nepretržitej kontroly, riadenia a koordinácie síl a prostriedkov záchrannej zdravotnej služby tak, aby na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska bol pripravený zabezpečiť plynulosť a nepretržitosť poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

b) zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby tak, aby bol zabezpečený výjazd ambulancie do jednej minúty od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby; to neplatí pre výjazd ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,2)

c) zabezpečiť prevádzkové podmienky stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby tak, aby od prijatia pokynu od koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby bol vzlet ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby vykonaný ihneď, ako je to možné,

d) zriadiť stanicu záchrannej zdravotnej služby v sídle uvedenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby;2) sídlo stanice možno zmeniť len za podmienok ustanovených osobitným predpisom,9a)

e) plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (§ 3),

f) odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti10) alebo do zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo koordinačného strediska, ktoré je schopné poskytnúť diagnostiku11) a liečbu12) nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť,1) a zabezpečiť, aby posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby bez zbytočného odkladu nahlásila koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby podľa § 3 ukončenie zásahu a stav pripravenosti (pohotovosti) na ďalší zásah,

g) odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, z jedného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,

h) používať jednotné označenie staníc záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej zdravotnej služby a zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby,

i) viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich originál uchovávať 20 rokov od vykonania zásahu,

j) používať vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 52 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 5 ods. 2 sa slová „Zásahové operačné stredisko poskytovateľa“ nahrádzajú slovom „Ambulancia“.

8. V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „pokynov podľa písmena a)“ nahrádzajú slovami „zhodnotenia zdravotného stavu osoby“.

9. § 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak ide o nehodu s hromadným postihnutím osôb, môže nahradiť záznam podľa odseku 4 triediaca karta.“.

10. V § 6 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

a) poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby

1. za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. b) a ods. 3 do výšky 20 000 Sk,

2. za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a) a c) až j) do výšky 500 000 Sk,

b) operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3 ods. 3 alebo ods. 5 do výšky 200 000 Sk.“.

11. V § 6 ods. 3 sa slová „možno uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.

12. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) sídla staníc záchrannej zdravotnej služby,

b) podrobnosti o označovaní operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ambulancie záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zásahovej skupiny záchrannej zdravotnej služby,

c) minimálne požiadavky na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, stanice záchrannej zdravotnej služby a ambulancie záchrannej zdravotnej služby,

d) určujúce znaky jednotlivých ambulancií záchrannej zdravotnej služby,

e) metodiku hodnotenia činnosti záchrannej zdravotnej služby,

f) záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa § 5 ods. 4 písm. e),

g) podrobnosti o nehode s hromadným postihnutím osôb podľa § 1 ods. 2 a triediacej karte podľa § 5 ods. 5.“.

13. V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

14. Slová „operačné strediská“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „operačné stredisko“ v príslušnom gramatickom tvare.

Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 10/2006 Z. z. a zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:

e) dispečerským pracoviskom pracovisko ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému (ďalej len „koordinačné stredisko“) alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí,“.

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z. a zákona č. 653/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 98b ods. 2 sa na konci pripájajú slová „okrem označení „revízny lekár“ a „revízny farmaceut“ uvedených v osobitných predpisoch,74a) ktorých používanie prispôsobia tomuto zákonu najneskôr do 20. októbra 2013“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie:

74a) Napríklad § 6 ods. 7, § 9 ods. 3 až 5 a ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11, 19 a 20 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.