Zákon č. 270/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-270

(v znení č. 492/2009 Z. z.(nepriamo), 129/2010 Z. z.(nepriamo), 39/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem ustanovení čl. I bodu 3 [§ 3 ods. 2], bodov 4 a 5 [§ 4 ods. 5 až 7], bodu 8 [§ 7 ods. 2 písm. c)], bodu 9 [§ 16 ods. 1], bodu 16, bodov 19 a 20 [§ 31 ods. 2 až 8], bodu 24 [§ 32 ods. 5], bodu 25 [§ 32 ods. 6], bodu 26 [§ 32 ods. 10], bodu 30 [§ 36 ods. 7], bodu 32 [druhej a tretej hlavy štvrtej časti] a bodu 34 [§ 61 ods. 2 písm. b)], ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike.

Aktuálne znenie 01.01.2016

270

ZÁKON

z 18. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z. a čl. I bodu 163 zákona č. 209/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 179 sa v odsekoch 1 a 2 za slová „Vyhlásením konkurzu“ vkladajú slová „alebo povolením reštrukturalizácie“ a za slová „priebehu konkurzu“ sa vkladajú slová „alebo reštrukturalizácie“ a v odseku 3 za slová „vyhlásenia konkurzu“ sa vkladajú slová „alebo povolenia reštrukturalizácie“ a za slová „vyhlásení konkurzu“ sa vkladajú slová „alebo povolení reštrukturalizácie“.

Čl. IV

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro sa pravidlá pre prepočty a zaokrúhľovanie konečných súm zo slovenskej meny na eurá rovnako vzťahujú aj na prepočty a zaokrúhľovanie iných peňažných súm ako konečných súm zo slovenskej meny na eurá, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.“.

2. V § 9 ods. 2 sa v celom texte slovo „údaje“ nahrádza slovom „sumy“.

3. V § 15 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.

4. Slová „cenová neutralita“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „neutralita“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem ustanovení čl. I bodu 3 [§ 3 ods. 2], bodov 4 a 5 [§ 4 ods. 5 až 7], bodu 8 [§ 7 ods. 2 písm. c)], bodu 9 [§ 16 ods. 1], bodu 16, bodov 19 a 20 [§ 31 ods. 2 až 8], bodu 24 [§ 32 ods. 5], bodu 25 [§ 32 ods. 6], bodu 26 [§ 32 ods. 10], bodu 30 [§ 36 ods. 7], bodu 32 [druhej a tretej hlavy štvrtej časti] a bodu 34 [§ 61 ods. 2 písm. b)], ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.