Oznámenie č. 177/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-177
Čiastka 73/2008
Platnosť od 22.05.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008 okrem čl. I bodov 2 až 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Aktuálne znenie 01.01.2009

177

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.).

Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na zmeny v právnej úprave, ktoré nadobudli účinnosť po novelizácii opatrenia v roku 2006, a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008 okrem čl. I bodov 2 až 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.V prílohe druhej časti písmene A. kód 05 znie:

„05 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky“.

2. V prílohe druhej časti písmene A. sa vypúšťajú slová „39 Úrad pre štátnu službu“.

3. V prílohe druhej časti písmene E. sa vypúšťajú slová „405 SIDERIA zdravotná poisťovňa, a. s.“.

4. V prílohe druhej časti písmene E. kód 407 znie:

„407 Union zdravotná poisťovňa, a. s.“.

5. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 112 dopĺňa podpoložkou 112003, ktorá znie:

„112003 Daň z príjmov právnickej osoby“.

6. V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 132 dopĺňa podpoložkami 132011,132012 a 132013, ktoré znejú:

„132011 Z elektriny

132012 Z uhlia

132013 Zo zemného plynu“.

7. V prílohe tretej časti písmene A. položka 139 znie: 

„139 Iné dane za tovary a služby

139001 Úhrada za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom

139002 Zo zrušených miestnych poplatkov“.

8. V prílohe tretej časti písmene A. názov kategórie 160 znie:

„Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom“.

9. V prílohe tretej časti písmene B. položka 612 znie:

„612 Príplatky

612001 Osobný príplatok

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov“.

10. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 632 dopĺňa podpoložkou 632004, ktorá znie:

„632004 Komunikačná infraštruktúra“.

11. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 633013 znie:

„Softvér“.

12. V prílohe tretej časti písmene B. položke 633 sa za podpoložku 633017 vkladajú podpoložky 633018 a 633019, ktoré znejú:

„633018 Licencie

633019 Komunikačná infraštruktúra“.

13. V prílohe tretej časti písmene B. položke 635 sa za podpoložku 635008 vkladajú podpoložky 635009 a 635010, ktoré znejú:

„635009 Softvéru

635010 Komunikačnej infraštruktúry“.

14. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 636 dopĺňa podpoložkami 636006,636007 a 636008, ktoré znejú:

„636006 Výpočtovej techniky

636007 Softvéru

636008 Komunikačnej infraštruktúry“.

15. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 637033 znie:

„Zálohy na projekty Európskej únie“.

16. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637035 vkladá podpoložka 637036, ktorá znie:

„637036 Reprezentačné výdavky“.

17. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 642022 znie:

„Na príspevok pri narodení dieťaťa“.

18. V prílohe tretej časti písmene B. názov podpoložky 642024 znie:

„Na príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa“.

19. V prílohe tretej časti písmene B. položke 642 sa za podpoložku 642037 vkladajú podpoložky 642038, 642039, 642040, 642041 a 642042, ktoré znejú:

„642038 Na príplatok k prídavku na dieťa

642039 Na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

642040 Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

642041 Na rodičovský príspevok

642042 Ostatné sociálne dávky “.

20. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 651 dopĺňa podpoložkou 651005, ktorá znie:

„651005 Štátnej pokladnici“.

21. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 713 dopĺňa podpoložkou 713006, ktorá znie:

„713006 Komunikačnej infraštruktúry“.

22. V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 718 dopĺňa podpoložkami 718006 a 718007, ktoré znejú:

„718006 Softvéru 

718007 Komunikačnej infraštruktúry“.

23. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 411 dopĺňa podpoložkou 411010, ktorá znie:

„411010 Od Ministerstva financií Slovenskej republiky“.

24. V prílohe tretej časti písmene C. položka 456 znie:

„456 Iné príjmové finančné operácie

456001 Vklady do základného imania

456002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania“.

25. V prílohe tretej časti písmene C. sa za položku 514 vkladá položka 515, ktorá znie:

„515 Finančné operácie medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.

26. V prílohe tretej časti písmene C. sa za položku 524 vkladajú položky 525 a 526, ktoré znejú:

„525 Zo štátnych pokladničných poukážok

526 Z dlhopisov

526001 Krátkodobé

526002 Dlhodobé“.

27. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 811 dopĺňa podpoložkou 811006, ktorá znie:

„811006 Ministerstvu financií Slovenskej republiky“.

28. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 821 dopĺňa podpoložkou 821008, ktorá znie:

„821008 Z finančných operácií medzi Štátnou pokladnicou a Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.

29. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 822 dopĺňa podpoložkami 822006 a 822007, ktoré znejú:

„822006 Zo štátnych pokladničných poukážok

822007 Z dlhopisov“.

30. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 823 dopĺňa podpoložkou 823006, ktorá znie:

„823006 Z dlhopisov“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008 okrem čl. I bodov 2 až 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií