Opatrenie č. 135/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-135
Čiastka 58/2008
Platnosť od 24.04.2008
Účinnosť od 30.04.2008
Aktuálne znenie 30.04.2008

135

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. apríla 2008,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2007 je 241 752 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2008.


Viera Tomanová v. r.