Oznámenie č. 111/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-111
Čiastka 42/2008
Platnosť od 01.04.2008
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2008.

Pôvodný predpis 01.04.2008

111

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie v Mníchove boli 6. marca 2008 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z. a oznámenie č. 590/2007 Z. z.).

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2008.

K oznámeniu č. 111/2008 Z. z.

ZMENY

Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

(Európskemu patentovému dohovoru)

Pravidlo 45

Patentové nároky podliehajúce poplatkom

(1) Ak európska patentová prihláška obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa za šestnásty a každý ďalší patentový nárok poplatok za nárok podľa Poplatkového poriadku.

Pravidlo 71

Prieskumové konanie

(6) Ak európska patentová prihláška v znení, v akom prieskumové oddelenie mieni udeliť európsky patent, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby v lehote uvedenej v odseku 3, prípadne v odseku 5 zaplatil poplatky za patentové nároky za každý ďalší patentový nárok, ak neboli tieto poplatky už zaplatené v súlade s pravidlom 45 alebo pravidlom 162.

Pravidlo 162

Spoplatnené patentové nároky

(1) Ak prihláška, na ktorej je založené udelenie európskeho patentu, obsahuje viac ako 15 patentových nárokov, platí sa poplatok za šestnásty a každý ďalší patentový nárok podľa Poplatkového poriadku v lehote určenej pravidlom 159 odsekom 1.

Vyhotovené v Mníchove 6. marca 2008

Anglické znenie textu